اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 36,964
تعداد واحدهای باقی مانده: 163,036
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,111,434,714
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,097,550
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,085,149
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,085,149
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,097,550 1,085,149 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,111,434,714
  2 1396/08/25 1,097,521 1,085,120 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,110,368,609
  3 1396/08/24 1,097,493 1,085,091 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,109,306,843
  4 1396/08/23 1,099,989 1,087,953 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,215,108,910
  5 1396/08/22 1,099,596 1,087,705 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,205,926,466
  6 1396/08/21 1,098,760 1,086,726 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,169,754,388
  7 1396/08/20 1,099,642 1,087,692 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,205,462,481
  8 1396/08/19 1,103,415 1,090,595 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,312,739,695
  9 1396/08/18 1,103,430 1,090,610 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,313,304,479
  10 1396/08/17 1,103,445 1,090,625 0 0 53,690 0 16,726 36,964 40,313,871,767
  11 1396/08/16 1,109,001 1,095,268 0 0 53,690 1 16,726 36,964 40,485,494,908
  12 1396/08/15 1,103,027 1,089,802 0 0 53,690 0 16,725 36,965 40,284,522,108
  13 1396/08/14 1,108,308 1,095,007 0 0 53,690 0 16,725 36,965 40,476,949,356
  14 1396/08/13 1,103,230 1,089,639 0 0 53,690 0 16,725 36,965 40,278,518,620
  15 1396/08/12 1,094,744 1,081,161 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,965,128,616
  16 1396/08/11 1,094,800 1,081,217 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,967,182,967
  17 1396/08/10 1,094,855 1,081,273 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,969,238,414
  18 1396/08/09 1,088,318 1,073,708 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,689,604,647
  19 1396/08/08 1,090,094 1,076,155 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,780,074,422
  20 1396/08/07 1,084,462 1,069,855 0 0 53,690 0 16,725 36,965 39,547,201,247
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق