اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 36,965
تعداد واحدهای باقی مانده: 163,035
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,105,119,715
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,044,217
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,030,843
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,030,843
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 1,044,217 1,030,843 0 0 53,690 0 16,725 36,965 38,105,119,715
  2 1396/07/24 1,044,699 1,031,459 0 0 53,690 0 16,725 36,965 38,127,873,900
  3 1396/07/23 1,042,944 1,029,903 0 0 53,690 0 16,725 36,965 38,070,380,583
  4 1396/07/22 1,048,316 1,034,470 0 0 53,690 0 16,725 36,965 38,239,172,369
  5 1396/07/21 1,040,214 1,026,131 0 0 53,690 0 16,725 36,965 37,930,931,351
  6 1396/07/20 1,040,264 1,026,181 0 0 53,690 0 16,725 36,965 37,932,793,838
  7 1396/07/19 1,040,315 1,026,232 0 0 53,690 0 16,725 36,965 37,934,657,549
  8 1396/07/18 1,038,285 1,025,011 0 1 53,690 0 16,725 36,965 37,889,539,987
  9 1396/07/17 1,040,788 1,025,711 0 0 53,689 0 16,725 36,964 37,914,370,125
  10 1396/07/16 1,041,819 1,026,727 0 0 53,689 0 16,725 36,964 37,951,947,973
  11 1396/07/15 1,068,052 1,052,571 0 0 53,689 0 16,725 36,964 38,907,245,338
  12 1396/07/14 1,076,575 1,060,968 0 0 53,689 0 16,725 36,964 39,217,609,758
  13 1396/07/13 1,076,627 1,061,020 0 0 53,689 0 16,725 36,964 39,219,553,955
  14 1396/07/12 1,076,680 1,061,073 0 0 53,689 0 16,725 36,964 39,221,499,370
  15 1396/07/11 1,083,243 1,067,540 0 0 53,689 0 16,725 36,964 39,460,535,306
  16 1396/07/10 1,094,667 1,078,794 0 0 53,689 0 16,725 36,964 39,876,554,736
  17 1396/07/09 1,104,615 1,088,596 0 0 53,689 0 16,725 36,964 40,238,847,299
  18 1396/07/08 1,104,673 1,088,654 0 0 53,689 0 16,725 36,964 40,240,987,992
  19 1396/07/07 1,104,731 1,088,711 0 0 53,689 0 16,725 36,964 40,243,129,893
  20 1396/07/06 1,104,789 1,088,769 0 0 53,689 0 16,725 36,964 40,245,272,992
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق