اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,087
تعداد واحدهای باقی مانده: 162,913
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,122,515,766
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,448,020
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,432,376
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,432,376
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/24 1,448,020 1,432,376 0 0 54,355 0 17,268 37,087 53,122,515,766
  2 1397/04/23 1,466,648 1,450,737 0 0 54,355 0 17,268 37,087 53,803,466,976
  3 1397/04/22 1,465,539 1,449,642 0 0 54,355 0 17,268 37,087 53,762,876,668
  4 1397/04/21 1,465,453 1,449,557 0 0 54,355 0 17,268 37,087 53,759,708,190
  5 1397/04/20 1,465,368 1,449,471 0 0 54,355 0 17,268 37,087 53,756,546,495
  6 1397/04/19 1,482,830 1,466,700 0 0 54,355 0 17,268 37,087 54,395,488,874
  7 1397/04/18 1,481,365 1,465,255 0 0 54,355 0 17,268 37,087 54,341,903,256
  8 1397/04/17 1,481,282 1,465,171 0 0 54,355 0 17,268 37,087 54,338,795,920
  9 1397/04/16 1,485,835 1,469,658 0 0 54,355 0 17,268 37,087 54,505,204,077
  10 1397/04/15 1,517,320 1,500,692 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,656,162,468
  11 1397/04/14 1,517,246 1,500,618 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,653,411,033
  12 1397/04/13 1,517,174 1,500,545 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,650,726,155
  13 1397/04/12 1,523,353 1,506,634 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,876,548,067
  14 1397/04/11 1,490,334 1,474,086 0 0 54,355 0 17,268 37,087 54,669,424,578
  15 1397/04/10 1,464,247 1,448,971 0 0 54,355 0 17,268 37,087 53,737,982,476
  16 1397/04/09 1,508,325 1,492,419 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,349,329,159
  17 1397/04/08 1,517,684 1,501,644 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,691,468,504
  18 1397/04/07 1,517,697 1,501,656 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,691,928,784
  19 1397/04/06 1,517,742 1,501,702 0 95 54,355 0 17,268 37,087 55,693,615,989
  20 1397/04/05 1,574,184 1,554,058 0 0 54,260 0 17,268 36,992 57,487,704,565