صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۸۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۱۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳,۴۶۴,۷۷۶,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۰۳,۰۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۵۶,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۵۶,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳,۷۰۳,۰۷۲ ۳,۶۵۶,۷۲۶ ۰ ۰ ۵۷,۸۹۷ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۲۵ ۸۳,۴۶۴,۷۷۶,۰۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳,۷۰۳,۲۳۸ ۳,۶۵۶,۸۹۲ ۰ ۰ ۵۷,۸۹۷ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۲۵ ۸۳,۴۶۸,۵۵۲,۳۱۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳,۶۳۰,۶۶۶ ۳,۵۸۵,۳۵۹ ۰ ۰ ۵۷,۸۹۷ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۲۵ ۸۱,۸۳۵,۸۲۹,۶۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳,۶۱۰,۵۰۹ ۳,۵۶۴,۰۶۳ ۰ ۰ ۵۷,۸۹۷ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۲۵ ۸۱,۳۴۹,۷۳۰,۱۴۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳,۵۷۴,۸۹۰ ۳,۵۲۸,۹۵۴ ۰ ۰ ۵۷,۸۹۷ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۲۵ ۸۰,۵۴۸,۳۷۶,۷۶۳
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳,۵۷۵,۰۵۴ ۳,۵۲۹,۱۱۸ ۰ ۱۹ ۵۷,۸۹۷ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۲۵ ۸۰,۵۵۲,۱۲۲,۰۰۱
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳,۵۷۵,۲۱۹ ۳,۵۲۹,۲۴۴ ۰ ۰ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۸۰,۴۸۷,۹۳۹,۸۰۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳,۵۳۵,۳۰۱ ۳,۴۸۹,۸۹۷ ۰ ۰ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۷۹,۵۹۰,۶۰۱,۶۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳,۵۱۰,۰۹۶ ۳,۴۶۵,۰۵۳ ۰ ۰ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۷۹,۰۲۳,۹۹۱,۲۱۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳,۵۱۰,۲۵۷ ۳,۴۶۵,۲۱۳ ۰ ۰ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۷۹,۰۲۷,۶۵۸,۶۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳,۵۱۰,۹۷۹ ۳,۴۶۵,۹۲۸ ۰ ۰ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۷۹,۰۴۳,۹۵۲,۴۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳,۴۸۰,۲۸۱ ۳,۴۳۵,۶۷۱ ۰ ۰ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۷۸,۳۵۳,۹۰۲,۳۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳,۴۸۰,۴۴۰ ۳,۴۳۵,۸۳۰ ۰ ۴۵ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۸۰۶ ۷۸,۳۵۷,۵۳۴,۹۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳,۴۸۳,۳۷۰ ۳,۴۳۸,۶۷۲ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۸,۲۶۷,۶۰۹,۴۰۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳,۴۷۰,۶۴۶ ۳,۴۲۶,۱۲۹ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۷,۹۸۲,۱۳۳,۲۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳,۴۵۴,۰۴۳ ۳,۴۰۹,۷۶۶ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۷,۶۰۹,۶۷۸,۷۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳,۴۲۹,۶۰۰ ۳,۳۸۵,۶۷۵ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۷,۰۶۱,۳۵۵,۷۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳,۴۱۳,۶۲۱ ۳,۳۶۹,۹۲۷ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۶,۷۰۲,۹۰۴,۲۹۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳,۴۲۶,۸۰۸ ۳,۳۸۲,۹۳۴ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۶,۹۹۸,۹۶۷,۳۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳,۴۲۶,۹۶۴ ۳,۳۸۳,۰۹۱ ۰ ۰ ۵۷,۸۳۳ ۰ ۳۵,۰۷۲ ۲۲,۷۶۱ ۷۷,۰۰۲,۵۳۶,۲۳۱