ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,123 69.2 41,604 94.69 37,949 93.87 37,195 95.61
اوراق 2,405 4.87 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 11,112 22.53 224 0.51 169 0.41 212 0.54
سایر دارایی ها 1,665 3.37 2,107 4.79 2,307 5.7 1,492 3.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,873 32.19 18,529 42.17 17,561 43.44 17,057 43.84
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق