ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 37,195 95.62 % 0 0 % 212 0.55 % 1,492 3.84 % 17,057 43.85 %
2 1396/07/24 33,745 86.7 % 0 0 % 212 0.55 % 4,963 12.75 % 16,374 42.07 %
3 1396/07/23 33,238 85.53 % 0 0 % 212 0.55 % 5,410 13.92 % 15,924 40.98 %
4 1396/07/22 35,287 90.42 % 0 0 % 212 0.54 % 3,528 9.04 % 18,207 46.65 %
5 1396/07/21 34,509 89.13 % 0 0 % 156 0.4 % 4,051 10.46 % 17,264 44.59 %
6 1396/07/20 34,509 89.13 % 0 0 % 156 0.4 % 4,050 10.46 % 17,264 44.59 %
7 1396/07/19 34,509 89.13 % 0 0 % 156 0.4 % 4,050 10.46 % 17,264 44.59 %
8 1396/07/18 32,535 84.14 % 0 0 % 156 0.41 % 5,977 15.46 % 17,078 44.16 %
9 1396/07/17 36,948 95.49 % 0 0 % 156 0.41 % 1,588 4.1 % 16,936 43.77 %
10 1396/07/16 36,984 95.5 % 0 0 % 155 0.4 % 1,587 4.1 % 16,871 43.56 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق