صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۲۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۵,۷۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷۳,۸۳۶,۸۴۵,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۰۲,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۱۷,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۱۷,۴۹۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۱,۰۰۲,۳۰۰ ۱۰,۹۱۷,۴۹۴ ۰ ۰ ۹۲,۱۸۲ ۰ ۵۷,۹۴۰ ۳۴,۲۴۲ ۳۷۳,۸۳۶,۸۴۵,۸۸۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱,۰۰۲,۹۴۷ ۱۰,۹۱۸,۱۴۲ ۰ ۲۰ ۹۲,۱۸۲ ۷۵ ۵۷,۹۴۰ ۳۴,۲۴۲ ۳۷۳,۸۵۹,۰۰۸,۵۹۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۱,۰۰۲,۹۳۱ ۱۰,۹۱۸,۲۶۱ ۰ ۰ ۹۲,۱۶۲ ۰ ۵۷,۸۶۵ ۳۴,۲۹۷ ۳۷۴,۴۶۳,۶۰۵,۵۳۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۱,۳۱۶,۵۲۶ ۱۱,۲۲۹,۴۹۷ ۰ ۰ ۹۲,۱۶۲ ۰ ۵۷,۸۶۵ ۳۴,۲۹۷ ۳۸۵,۱۳۸,۰۶۳,۵۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۱,۳۱۷,۱۸۹ ۱۱,۲۳۰,۱۶۰ ۰ ۱۱۱ ۹۲,۱۶۲ ۰ ۵۷,۸۶۵ ۳۴,۲۹۷ ۳۸۵,۱۶۰,۷۹۸,۸۷۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۱,۳۱۷,۸۵۲ ۱۱,۲۳۰,۵۴۰ ۰ ۱,۴۹۹ ۹۲,۰۵۱ ۰ ۵۷,۸۶۵ ۳۴,۱۸۶ ۳۸۳,۹۲۷,۲۵۲,۹۳۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۱,۶۲۱,۴۶۳ ۱۱,۵۳۳,۶۹۳ ۰ ۳۳ ۹۰,۵۵۲ ۹۸ ۵۷,۸۶۵ ۳۲,۶۸۷ ۳۷۷,۰۰۱,۸۱۴,۳۸۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۱,۶۳۵,۶۹۹ ۱۱,۵۴۶,۱۳۱ ۰ ۹۰ ۹۰,۵۱۹ ۷۲ ۵۷,۷۶۷ ۳۲,۷۵۲ ۳۷۸,۱۵۸,۸۹۸,۶۰۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۱,۳۰۵,۵۰۵ ۱۱,۲۱۸,۴۶۱ ۰ ۹۷ ۹۰,۴۲۹ ۰ ۵۷,۶۹۵ ۳۲,۷۳۴ ۳۶۷,۲۲۵,۰۸۷,۳۸۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۱,۶۵۶,۹۷۰ ۱۱,۵۶۶,۹۳۱ ۰ ۰ ۹۰,۳۳۲ ۰ ۵۷,۶۹۵ ۳۲,۶۳۷ ۳۷۷,۵۰۹,۹۱۵,۷۲۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۲,۰۸۲,۶۵۷ ۱۱,۹۸۹,۳۰۳ ۰ ۰ ۹۰,۳۳۲ ۰ ۵۷,۶۹۵ ۳۲,۶۳۷ ۳۹۱,۲۹۴,۸۸۴,۱۸۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۲,۰۸۳,۴۲۳ ۱۱,۹۹۰,۰۶۹ ۰ ۹ ۹۰,۳۳۲ ۷۶ ۵۷,۶۹۵ ۳۲,۶۳۷ ۳۹۱,۳۱۹,۸۶۹,۳۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۲,۰۸۳,۳۳۲ ۱۱,۹۹۰,۱۶۹ ۰ ۸۷ ۹۰,۳۲۳ ۰ ۵۷,۶۱۹ ۳۲,۷۰۴ ۳۹۲,۱۲۶,۴۹۸,۰۲۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۲,۲۰۵,۰۳۱ ۱۲,۱۰۶,۷۹۷ ۰ ۵۷ ۹۰,۲۳۶ ۰ ۵۷,۶۱۹ ۳۲,۶۱۷ ۳۹۴,۸۸۷,۴۰۴,۴۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۲,۵۲۷,۹۸۹ ۱۲,۴۳۳,۰۸۰ ۰ ۷۹۲ ۹۰,۱۷۹ ۰ ۵۷,۶۱۹ ۳۲,۵۶۰ ۴۰۴,۸۲۱,۰۷۸,۵۴۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۲,۳۷۹,۴۱۰ ۱۲,۲۸۳,۲۳۶ ۰ ۷۷۸ ۸۹,۳۸۷ ۸ ۵۷,۶۱۹ ۳۱,۷۶۸ ۳۹۰,۲۱۳,۸۴۸,۶۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۱,۹۶۳,۰۱۶ ۱۱,۸۷۴,۵۴۶ ۰ ۰ ۸۸,۶۰۹ ۰ ۵۷,۶۱۱ ۳۰,۹۹۸ ۳۶۸,۰۸۷,۱۶۳,۹۹۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۱,۵۳۵,۳۷۴ ۱۱,۴۵۳,۵۰۷ ۰ ۰ ۸۸,۶۰۹ ۰ ۵۷,۶۱۱ ۳۰,۹۹۸ ۳۵۵,۰۳۵,۸۲۲,۶۲۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۱,۵۳۶,۰۶۵ ۱۱,۴۵۴,۱۹۸ ۰ ۳۵۲ ۸۸,۶۰۹ ۰ ۵۷,۶۱۱ ۳۰,۹۹۸ ۳۵۵,۰۵۷,۲۱۹,۴۷۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۱,۵۳۶,۷۵۵ ۱۱,۴۵۳,۹۴۸ ۰ ۷۲۷ ۸۸,۲۵۷ ۰ ۵۷,۶۱۱ ۳۰,۶۴۶ ۳۵۱,۰۱۷,۶۸۱,۷۸۲