اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,502
تعداد واحدهای باقی مانده: 167,498
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 66,915,207,437
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,079,425
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,058,803
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,058,803
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 2,079,425 2,058,803 0 0 57,330 0 24,828 32,502 66,915,207,437
  2 1397/09/19 2,084,201 2,063,530 0 0 57,330 0 24,828 32,502 67,068,864,889
  3 1397/09/18 2,066,154 2,045,671 0 0 57,330 0 24,828 32,502 66,488,394,839
  4 1397/09/17 2,087,016 2,066,319 0 0 57,330 0 24,828 32,502 67,159,497,153
  5 1397/09/16 2,104,815 2,083,934 0 0 57,330 0 24,828 32,502 67,732,022,222
  6 1397/09/15 2,104,898 2,084,017 0 0 57,330 0 24,828 32,502 67,734,718,765
  7 1397/09/14 2,104,981 2,084,100 0 0 57,330 0 24,828 32,502 67,737,417,699
  8 1397/09/13 2,075,411 2,054,835 0 0 57,330 0 24,828 32,502 66,786,255,482
  9 1397/09/12 2,072,335 2,051,791 0 0 57,330 571 24,828 32,502 66,687,303,533
  10 1397/09/11 2,000,561 1,981,094 0 0 57,330 0 24,257 33,073 65,520,727,267
  11 1397/09/10 1,948,426 1,929,497 0 0 57,330 0 24,257 33,073 63,814,252,504
  12 1397/09/09 2,012,804 1,993,208 0 0 57,330 0 24,257 33,073 65,921,363,553
  13 1397/09/08 2,012,866 1,993,269 0 0 57,330 0 24,257 33,073 65,923,398,496
  14 1397/09/07 2,012,927 1,993,331 0 0 57,330 0 24,257 33,073 65,925,436,316
  15 1397/09/06 2,057,327 2,037,274 0 0 57,330 8 24,257 33,073 67,378,747,422
  16 1397/09/05 2,058,185 2,038,128 0 0 57,330 0 24,249 33,081 67,423,299,429
  17 1397/09/04 2,146,007 2,125,043 0 0 57,330 0 24,249 33,081 70,298,563,459
  18 1397/09/03 2,146,076 2,125,113 0 0 57,330 0 24,249 33,081 70,300,861,760
  19 1397/09/02 2,179,894 2,158,581 0 0 57,330 0 24,249 33,081 71,408,016,319
  20 1397/09/01 2,179,966 2,158,653 0 0 57,330 0 24,249 33,081 71,410,414,791