اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,460
تعداد واحدهای باقی مانده: 162,540
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 46,173,535,746
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,248,881
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,232,609
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,232,609
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 1,248,881 1,232,609 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,173,535,746
  2 1396/11/28 1,250,971 1,234,669 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,250,696,673
  3 1396/11/27 1,254,151 1,237,804 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,368,146,761
  4 1396/11/26 1,254,176 1,237,830 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,369,100,787
  5 1396/11/25 1,254,202 1,237,855 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,370,057,541
  6 1396/11/24 1,251,676 1,235,365 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,276,786,966
  7 1396/11/23 1,243,326 1,227,308 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,974,960,980
  8 1396/11/22 1,241,143 1,225,157 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,894,389,490
  9 1396/11/21 1,241,220 1,225,234 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,897,271,543
  10 1396/11/20 1,254,482 1,238,441 0 0 54,260 0 16,800 37,460 46,392,009,577
  11 1396/11/19 1,254,499 1,238,458 0 79 54,260 0 16,800 37,460 46,392,624,823
  12 1396/11/18 1,254,515 1,238,440 0 0 54,181 0 16,800 37,381 46,294,136,267
  13 1396/11/17 1,240,393 1,224,520 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,773,785,200
  14 1396/11/16 1,239,376 1,223,642 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,740,955,619
  15 1396/11/15 1,233,873 1,219,980 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,604,058,315
  16 1396/11/14 1,226,920 1,213,125 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,347,841,982
  17 1396/11/13 1,236,684 1,222,830 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,710,600,512
  18 1396/11/12 1,236,628 1,222,774 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,708,507,699
  19 1396/11/11 1,236,572 1,222,718 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,706,420,340
  20 1396/11/10 1,243,161 1,229,306 0 0 54,181 0 16,800 37,381 45,952,681,805
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق