صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲,۴۷۵,۸۸۸,۱۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۵۷,۶۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۰۸,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۰۸,۴۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۳,۷۵۷,۶۷۵ ۳,۷۰۸,۴۴۸ ۰ ۰ ۵۸,۱۹۳ ۰ ۳۵,۹۵۳ ۲۲,۲۴۰ ۸۲,۴۷۵,۸۸۸,۱۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۳,۷۶۲,۹۹۷ ۳,۷۱۳,۳۷۳ ۰ ۰ ۵۸,۱۹۳ ۰ ۳۵,۹۵۳ ۲۲,۲۴۰ ۸۲,۵۸۵,۴۲۰,۱۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳,۸۸۱,۷۰۱ ۳,۸۳۰,۳۸۱ ۰ ۰ ۵۸,۱۹۳ ۰ ۳۵,۹۵۳ ۲۲,۲۴۰ ۸۵,۱۸۷,۶۶۳,۳۷۳
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳,۸۸۱,۸۶۹ ۳,۸۳۰,۵۴۹ ۰ ۰ ۵۸,۱۹۳ ۰ ۳۵,۹۵۳ ۲۲,۲۴۰ ۸۵,۱۹۱,۴۰۴,۹۷۷
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳,۸۸۲,۰۵۹ ۳,۸۳۰,۷۳۸ ۰ ۰ ۵۸,۱۹۳ ۰ ۳۵,۹۵۳ ۲۲,۲۴۰ ۸۵,۱۹۵,۶۱۸,۷۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳,۸۸۲,۲۴۸ ۳,۸۳۰,۹۲۸ ۰ ۲ ۵۸,۱۹۳ ۱۲۲ ۳۵,۹۵۳ ۲۲,۲۴۰ ۸۵,۱۹۹,۸۳۴,۷۶۸
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳,۹۱۹,۵۰۳ ۳,۸۶۷,۹۱۶ ۰ ۲ ۵۸,۱۹۱ ۰ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۶۰ ۸۶,۴۸۶,۶۱۰,۷۷۰
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴,۰۶۱,۱۹۰ ۴,۰۰۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۵۸ ۸۹,۶۰۱,۳۱۵,۱۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴,۱۴۷,۰۲۸ ۴,۰۹۲,۱۸۴ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۵۸ ۹۱,۴۹۳,۰۶۰,۱۵۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴,۱۳۷,۷۳۰ ۴,۰۸۷,۵۱۴ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۵۸ ۹۱,۳۸۸,۶۳۵,۱۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴,۰۵۱,۵۷۳ ۴,۰۰۰,۹۳۸ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۵۸ ۸۹,۴۵۲,۹۶۶,۵۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴,۰۵۱,۷۵۵ ۴,۰۰۱,۱۲۰ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۵۸ ۸۹,۴۵۷,۰۳۳,۰۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴,۰۵۱,۹۳۷ ۴,۰۰۱,۳۰۲ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۱۰۴ ۳۵,۸۳۱ ۲۲,۳۵۸ ۸۹,۴۶۱,۱۰۱,۷۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴,۰۶۴,۹۸۳ ۴,۰۱۶,۲۳۵ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۴۶۲ ۹۰,۲۱۲,۶۶۶,۴۷۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴,۱۴۴,۴۹۲ ۴,۰۹۵,۸۵۷ ۰ ۷ ۵۸,۱۸۹ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۴۶۲ ۹۲,۰۰۱,۱۴۱,۴۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴,۱۲۰,۵۷۶ ۴,۰۷۳,۳۹۹ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۲ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۴۵۵ ۹۱,۴۶۸,۱۸۲,۴۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴,۱۸۷,۷۷۳ ۴,۱۳۹,۶۳۸ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۲ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۴۵۵ ۹۲,۹۵۵,۵۷۱,۵۱۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴,۱۹۷,۹۵۱ ۴,۱۴۹,۶۷۳ ۰ ۰ ۵۸,۱۸۲ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۴۵۵ ۹۳,۱۸۰,۹۱۲,۶۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴,۱۹۸,۱۲۵ ۴,۱۴۹,۸۴۷ ۰ ۷۱ ۵۸,۱۸۲ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۴۵۵ ۹۳,۱۸۴,۸۱۹,۴۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴,۱۹۸,۲۹۹ ۴,۱۴۹,۸۶۸ ۰ ۲ ۵۸,۱۱۱ ۰ ۳۵,۷۲۷ ۲۲,۳۸۴ ۹۲,۸۹۰,۶۴۸,۷۵۲