اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 22,328
تعداد واحدهای باقی مانده: 177,672
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,925,196,734
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,125,610
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,086,940
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,086,940
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 3,125,610 3,086,940 0 0 57,400 0 35,072 22,328 68,925,196,734
  2 1398/03/26 3,096,605 3,058,355 0 0 57,400 0 35,072 22,328 68,286,942,230
  3 1398/03/25 3,056,754 3,020,781 0 0 57,400 0 35,072 22,328 67,448,001,530
  4 1398/03/24 3,091,432 3,054,675 0 0 57,400 0 35,072 22,328 68,204,791,612
  5 1398/03/23 3,091,396 3,054,639 0 0 57,400 0 35,072 22,328 68,203,989,455
  6 1398/03/22 3,091,360 3,054,604 0 0 57,400 0 35,072 22,328 68,203,192,704
  7 1398/03/21 3,084,346 3,047,645 0 0 57,400 0 35,072 22,328 68,047,824,937
  8 1398/03/20 3,100,894 3,063,789 0 0 57,400 70 35,072 22,328 68,408,278,247
  9 1398/03/19 3,100,475 3,063,488 0 0 57,400 0 35,002 22,398 68,616,009,314
  10 1398/03/18 3,070,312 3,039,243 0 0 57,400 0 35,002 22,398 68,072,957,794
  11 1398/03/17 3,014,521 2,984,793 0 0 57,400 0 35,002 22,398 66,853,384,027
  12 1398/03/16 3,021,841 2,992,113 0 0 57,400 0 35,002 22,398 67,017,341,644
  13 1398/03/15 3,021,572 2,991,843 0 0 57,400 0 35,002 22,398 67,011,304,650
  14 1398/03/14 3,021,302 2,991,574 0 0 57,400 0 35,002 22,398 67,005,277,330
  15 1398/03/13 3,021,034 2,991,305 0 0 57,400 0 35,002 22,398 66,999,259,666
  16 1398/03/12 2,977,095 2,947,992 0 0 57,400 0 35,002 22,398 66,029,128,000
  17 1398/03/11 2,954,374 2,925,592 0 0 57,400 0 35,002 22,398 65,527,411,507
  18 1398/03/10 2,998,763 2,969,341 0 0 57,400 0 35,002 22,398 66,507,305,092
  19 1398/03/09 2,998,405 2,968,983 0 0 57,400 0 35,002 22,398 66,499,285,612
  20 1398/03/08 2,998,047 2,968,626 0 0 57,400 0 35,002 22,398 66,491,277,654