اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 22,398
تعداد واحدهای باقی مانده: 177,602
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 64,294,720,856
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,898,802
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,870,556
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,870,556
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/30 2,898,802 2,870,556 0 0 57,400 0 35,002 22,398 64,294,720,856
  2 1398/02/29 2,947,019 2,906,359 0 0 57,400 0 35,002 22,398 65,096,632,071
  3 1398/02/28 2,935,860 2,895,362 0 0 57,400 0 35,002 22,398 64,850,317,745
  4 1398/02/27 2,892,088 2,852,218 0 0 57,400 0 35,002 22,398 63,883,977,491
  5 1398/02/26 2,892,255 2,852,385 0 0 57,400 0 35,002 22,398 63,887,718,951
  6 1398/02/25 2,892,422 2,852,552 0 0 57,400 0 35,002 22,398 63,891,461,157
  7 1398/02/24 2,856,012 2,816,665 0 0 57,400 0 35,002 22,398 63,087,663,456
  8 1398/02/23 2,757,713 2,719,766 0 0 57,400 0 35,002 22,398 60,917,308,452
  9 1398/02/22 2,677,124 2,640,331 0 0 57,400 0 35,002 22,398 59,138,139,917
  10 1398/02/21 2,767,819 2,730,429 0 0 57,400 0 35,002 22,398 61,156,144,734
  11 1398/02/20 2,816,483 2,778,390 0 0 57,400 0 35,002 22,398 62,230,383,145
  12 1398/02/19 2,816,621 2,778,528 0 0 57,400 0 35,002 22,398 62,233,472,809
  13 1398/02/18 2,816,758 2,778,665 0 0 57,400 0 35,002 22,398 62,236,540,871
  14 1398/02/17 2,794,362 2,756,592 0 0 57,400 0 35,002 22,398 61,742,144,206
  15 1398/02/16 2,897,581 2,858,337 0 0 57,400 11 35,002 22,398 64,021,038,802
  16 1398/02/15 2,996,912 2,956,268 0 0 57,400 0 34,991 22,409 66,247,012,029
  17 1398/02/14 3,017,779 2,975,261 0 0 57,400 0 34,991 22,409 66,672,631,970
  18 1398/02/13 2,974,304 2,932,412 0 0 57,400 0 34,991 22,409 65,712,422,298
  19 1398/02/12 2,974,512 2,932,620 0 0 57,400 0 34,991 22,409 65,717,081,845
  20 1398/02/11 2,974,720 2,932,828 0 0 57,400 0 34,991 22,409 65,721,741,426