صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۸۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۰,۱۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۲۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۶۹,۲۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۸۳,۰۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۸۳,۰۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۲,۸۶۹,۲۱۳ ۱۲,۷۸۳,۰۹۲ ۱۲,۷۸۳,۰۹۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۴ ۰ ۹۳,۹۳۴ ۱۹,۸۵۰ ۲۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۲۷۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۲,۸۷۰,۰۵۵ ۱۲,۷۸۳,۹۳۴ ۱۲,۷۸۳,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۴ ۰ ۹۳,۹۳۴ ۱۹,۸۵۰ ۲۵۳,۷۶۱,۰۸۲,۶۶۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۲,۸۷۰,۸۸۴ ۱۲,۷۸۴,۷۶۳ ۱۲,۷۸۴,۷۶۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۴ ۰ ۹۳,۹۳۴ ۱۹,۸۵۰ ۲۵۳,۷۷۷,۵۳۸,۳۵۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۲,۸۹۷,۶۳۳ ۱۲,۸۰۷,۰۸۴ ۱۲,۸۰۷,۰۸۴ ۰ ۲ ۱۱۳,۷۸۴ ۰ ۹۳,۹۳۴ ۱۹,۸۵۰ ۲۵۴,۲۲۰,۶۰۸,۸۵۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۳,۲۴۳,۳۲۵ ۱۳,۱۵۴,۶۵۹ ۱۳,۱۵۴,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۲ ۲ ۹۳,۹۳۴ ۱۹,۸۴۸ ۲۶۱,۰۹۳,۶۷۹,۱۳۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۳,۱۳۲,۱۰۶ ۱۳,۰۴۴,۲۱۸ ۱۳,۰۴۴,۲۱۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۲ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۵۰ ۲۵۸,۹۲۷,۷۳۴,۳۴۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۳,۳۹۹,۳۵۴ ۱۳,۳۰۹,۶۳۷ ۱۳,۳۰۹,۶۳۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۲ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۵۰ ۲۶۴,۱۹۶,۲۹۳,۸۷۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۳,۶۹۹,۹۲۲ ۱۳,۶۰۶,۴۳۳ ۱۳,۶۰۶,۴۳۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۲ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۵۰ ۲۷۰,۰۸۷,۶۹۱,۱۱۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۳,۷۰۰,۸۰۰ ۱۳,۶۰۷,۳۱۱ ۱۳,۶۰۷,۳۱۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۸۲ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۵۰ ۲۷۰,۱۰۵,۱۲۱,۰۲۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۳,۷۰۱,۶۷۸ ۱۳,۶۰۸,۱۸۹ ۱۳,۶۰۸,۱۸۹ ۰ ۵ ۱۱۳,۷۸۲ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۵۰ ۲۷۰,۱۲۲,۵۵۵,۷۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۳,۷۵۰,۹۸۷ ۱۳,۶۵۸,۸۴۸ ۱۳,۶۵۸,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۷۷ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۷۱,۰۵۹,۸۳۴,۲۴۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۳,۴۷۲,۵۹۹ ۱۳,۳۸۲,۳۷۴ ۱۳,۳۸۲,۳۷۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۷۷ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۶۵,۵۷۳,۲۱۱,۸۵۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۳,۵۸۲,۰۲۵ ۱۳,۴۹۰,۷۶۴ ۱۳,۴۹۰,۷۶۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۷۷ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۶۷,۷۲۴,۲۱۳,۰۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۳,۹۵۴,۴۳۴ ۱۳,۸۶۲,۳۳۹ ۱۳,۸۶۲,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۷۷ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۷۵,۰۹۸,۱۱۲,۹۷۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۳,۹۱۹,۱۹۷ ۱۳,۸۲۵,۶۲۸ ۱۳,۸۲۵,۶۲۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۷۷ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۷۴,۳۶۹,۵۸۸,۸۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۳,۹۲۰,۰۷۹ ۱۳,۸۲۶,۵۰۹ ۱۳,۸۲۶,۵۰۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۷۷ ۰ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۷۴,۳۸۷,۰۷۶,۶۳۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۳,۹۲۰,۹۷۴ ۱۳,۸۲۷,۴۰۵ ۱۳,۸۲۷,۴۰۵ ۰ ۳۵ ۱۱۳,۷۷۷ ۲۳۴ ۹۳,۹۳۲ ۱۹,۸۴۵ ۲۷۴,۴۰۴,۸۴۸,۳۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۳,۹۰۱,۱۶۹ ۱۳,۸۰۸,۶۲۱ ۱۳,۸۰۸,۶۲۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۴۲ ۰ ۹۳,۶۹۸ ۲۰,۰۴۴ ۲۷۶,۷۷۹,۹۹۷,۳۸۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۳,۹۹۵,۸۹۷ ۱۳,۹۰۲,۷۰۴ ۱۳,۹۰۲,۷۰۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۴۲ ۰ ۹۳,۶۹۸ ۲۰,۰۴۴ ۲۷۸,۶۶۵,۸۰۳,۰۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۴,۰۲۸,۴۱۴ ۱۳,۹۳۶,۰۴۹ ۱۳,۹۳۶,۰۴۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۴۲ ۰ ۹۳,۶۹۸ ۲۰,۰۴۴ ۲۷۹,۳۳۴,۱۶۳,۲۱۲
  مشاهده همه