صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۲۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۷۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۹,۹۹۸,۰۳۷,۲۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۴۹,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۰۴,۲۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۰۴,۲۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۴,۳۴۹,۵۹۶ ۴,۳۰۴,۲۸۶ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۳ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۲ ۱۲۹,۹۹۸,۰۳۷,۲۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۴,۳۰۰,۶۷۶ ۴,۲۵۶,۰۶۷ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۳ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۲ ۱۲۸,۵۴۱,۷۴۳,۲۷۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۴,۳۰۰,۹۲۷ ۴,۲۵۶,۳۱۹ ۰ ۱ ۶۶,۲۷۳ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۲ ۱۲۸,۵۴۹,۳۳۸,۴۰۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۴,۳۰۰,۲۲۳ ۴,۲۵۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۱ ۱۲۸,۵۲۳,۷۷۶,۴۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴,۲۹۰,۳۲۵ ۴,۲۴۵,۸۵۸ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۱ ۱۲۸,۲۲۹,۱۵۲,۰۶۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۴,۲۴۰,۱۳۲ ۴,۱۹۷,۸۷۱ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۵۷ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۱ ۱۲۶,۷۷۹,۹۱۰,۸۰۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴,۱۶۳,۷۸۹ ۴,۱۱۷,۶۷۱ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۴,۵۹۲,۵۰۳,۷۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴,۱۰۹,۸۲۳ ۴,۰۶۷,۹۳۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۳,۰۸۷,۵۸۵,۳۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴,۰۶۷,۱۷۷ ۴,۰۲۳,۴۳۳ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۱,۷۴۱,۰۴۴,۱۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴,۰۶۷,۳۷۵ ۴,۰۲۳,۶۳۱ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۱,۷۴۷,۰۳۴,۳۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴,۰۶۷,۵۷۳ ۴,۰۲۳,۸۲۹ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۱۱ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۱,۷۵۳,۰۲۶,۸۴۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴,۰۱۶,۴۵۶ ۳,۹۷۳,۵۱۸ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۲۰,۲۷۴,۴۰۹,۷۱۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴,۰۱۰,۷۹۸ ۳,۹۶۲,۱۶۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۹,۹۳۰,۷۶۸,۲۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴,۰۲۶,۵۰۶ ۳,۹۷۷,۶۵۴ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۲۰,۳۹۹,۶۰۲,۰۷۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳,۹۸۲,۲۷۰ ۳,۹۳۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۹,۰۲۲,۱۰۳,۷۹۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳,۹۴۴,۵۹۷ ۳,۸۹۶,۳۴۳ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۷,۹۳۸,۴۲۱,۲۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳,۹۴۴,۷۹۲ ۳,۸۹۶,۵۳۹ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۷,۹۴۴,۳۲۴,۱۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳,۹۴۴,۹۸۷ ۳,۸۹۶,۷۳۴ ۰ ۱۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۷,۹۵۰,۲۲۹,۲۲۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳,۹۷۰,۲۲۶ ۳,۹۲۱,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۸,۶۶۳,۶۶۸,۰۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳,۹۶۹,۵۶۰ ۳,۹۲۰,۹۴۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۸,۶۴۳,۸۶۷,۶۶۵