اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 162,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,982,401,993
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,499,104
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,485,931
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,485,931
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/01 1,499,104 1,485,931 0 0 54,260 0 17,258 37,002 54,982,401,993
  2 1397/03/31 1,499,061 1,485,888 0 0 54,260 0 17,258 37,002 54,980,817,289
  3 1397/03/30 1,500,789 1,487,615 0 0 54,260 0 17,258 37,002 55,044,737,402
  4 1397/03/29 1,471,284 1,455,208 0 0 54,260 0 17,258 37,002 53,845,611,098
  5 1397/03/28 1,452,796 1,435,610 0 0 54,260 0 17,258 37,002 53,120,435,121
  6 1397/03/27 1,420,999 1,403,144 0 0 54,260 0 17,258 37,002 51,919,144,940
  7 1397/03/26 1,363,438 1,347,251 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,850,992,299
  8 1397/03/25 1,363,354 1,347,167 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,847,879,130
  9 1397/03/24 1,363,270 1,347,083 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,844,772,509
  10 1397/03/23 1,363,186 1,346,999 0 0 54,260 0 17,258 37,002 49,841,672,426
  11 1397/03/22 1,324,873 1,310,953 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,507,873,178
  12 1397/03/21 1,312,404 1,298,660 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,053,028,297
  13 1397/03/20 1,312,444 1,298,424 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,044,284,041
  14 1397/03/19 1,321,777 1,307,363 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,375,061,948
  15 1397/03/18 1,328,087 1,313,582 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,605,164,492
  16 1397/03/17 1,328,013 1,313,508 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,602,409,218
  17 1397/03/16 1,327,939 1,313,433 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,599,659,859
  18 1397/03/15 1,327,865 1,313,360 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,596,937,929
  19 1397/03/14 1,327,793 1,313,288 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,594,264,883
  20 1397/03/13 1,327,721 1,313,215 0 0 54,260 0 17,258 37,002 48,591,597,722
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق