اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 35,307
تعداد واحدهای باقی مانده: 164,693
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 79,370,897,124
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,266,419
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,248,022
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,248,022
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/02 2,266,419 2,248,022 0 0 56,935 60 21,628 35,307 79,370,897,124
  2 1397/07/01 2,237,740 2,223,290 0 0 56,935 0 21,568 35,367 78,631,102,557
  3 1397/06/31 2,210,353 2,202,690 0 0 56,935 0 21,568 35,367 77,902,541,155
  4 1397/06/30 2,186,909 2,179,496 0 0 56,935 0 21,568 35,367 77,082,222,188
  5 1397/06/29 2,186,301 2,178,888 0 0 56,935 0 21,568 35,367 77,060,724,044
  6 1397/06/28 2,185,701 2,178,288 0 310 56,935 0 21,568 35,367 77,039,506,545
  7 1397/06/27 2,185,102 2,177,623 0 40 56,625 0 21,568 35,057 76,340,932,027
  8 1397/06/26 2,210,347 2,202,593 0 232 56,585 0 21,568 35,017 77,128,193,595
  9 1397/06/25 2,221,385 2,213,460 0 57 56,353 0 21,568 34,785 76,995,199,516
  10 1397/06/24 2,246,326 2,238,414 0 0 56,296 0 21,568 34,728 77,735,627,436
  11 1397/06/23 2,227,947 2,218,011 0 0 56,296 0 21,568 34,728 77,027,071,623
  12 1397/06/22 2,227,996 2,218,059 0 161 56,296 0 21,568 34,728 77,028,769,229
  13 1397/06/21 2,228,045 2,218,062 0 138 56,135 0 21,568 34,567 76,671,754,608
  14 1397/06/20 2,152,532 2,131,967 0 92 55,997 0 21,568 34,429 73,401,481,431
  15 1397/06/19 2,162,968 2,142,493 0 0 55,905 0 21,568 34,337 73,566,783,084
  16 1397/06/18 2,087,712 2,067,474 0 0 55,905 0 21,568 34,337 70,990,861,315
  17 1397/06/17 2,053,818 2,033,930 0 0 55,905 0 21,568 34,337 69,839,069,898
  18 1397/06/16 2,017,674 1,998,160 0 0 55,905 0 21,568 34,337 68,610,812,841
  19 1397/06/15 2,017,747 1,998,232 0 485 55,905 0 21,568 34,337 68,613,305,792
  20 1397/06/14 2,017,820 1,998,025 0 0 55,420 0 21,568 33,852 67,637,157,987