اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 22,470
تعداد واحدهای باقی مانده: 177,530
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,035,790,612
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,474,199
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,449,301
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,449,301
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 2,474,199 2,449,301 0 0 57,330 0 34,860 22,470 55,035,790,612
  2 1397/12/26 2,406,514 2,382,314 0 0 57,330 10,000 34,860 22,470 53,530,591,857
  3 1397/12/25 2,378,957 2,362,354 0 0 57,330 0 24,860 32,470 76,705,650,194
  4 1397/12/24 2,340,428 2,317,354 0 0 57,330 0 24,860 32,470 75,244,487,480
  5 1397/12/23 2,340,566 2,317,492 0 0 57,330 0 24,860 32,470 75,248,966,257
  6 1397/12/22 2,340,704 2,317,630 0 0 57,330 0 24,860 32,470 75,253,446,884
  7 1397/12/21 2,315,794 2,292,980 0 0 57,330 0 24,860 32,470 74,453,072,380
  8 1397/12/20 2,307,275 2,284,286 0 0 57,330 0 24,860 32,470 74,170,778,266
  9 1397/12/19 2,254,831 2,232,386 0 0 57,330 0 24,860 32,470 72,485,582,545
  10 1397/12/18 2,225,033 2,202,898 0 0 57,330 0 24,860 32,470 71,528,087,009
  11 1397/12/17 2,230,699 2,208,506 0 0 57,330 0 24,860 32,470 71,710,183,916
  12 1397/12/16 2,231,049 2,208,856 0 0 57,330 4 24,860 32,470 71,721,539,282
  13 1397/12/15 2,231,179 2,208,988 0 0 57,330 0 24,856 32,474 71,734,690,383
  14 1397/12/14 2,218,712 2,196,651 0 0 57,330 0 24,856 32,474 71,334,057,411
  15 1397/12/13 2,263,886 2,241,360 0 0 57,330 0 24,856 32,474 72,785,931,866
  16 1397/12/12 2,261,446 2,238,947 0 0 57,330 0 24,856 32,474 72,707,558,583
  17 1397/12/11 2,263,245 2,240,729 0 0 57,330 0 24,856 32,474 72,765,423,116
  18 1397/12/10 2,286,857 2,264,098 0 0 57,330 0 24,856 32,474 73,524,321,662
  19 1397/12/09 2,286,994 2,264,234 0 0 57,330 0 24,856 32,474 73,528,746,484
  20 1397/12/08 2,287,129 2,264,370 0 0 57,330 0 24,856 32,474 73,533,153,473