صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۳۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۶۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۵,۶۵۹,۹۱۹,۰۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۸۱,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۸۲۸,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۸۲۸,۲۰۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳,۸۸۱,۵۶۰ ۳,۸۲۸,۲۰۵ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۵,۶۵۹,۹۱۹,۰۸۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳,۸۴۰,۵۵۶ ۳,۷۸۶,۴۵۲ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۴,۷۲۵,۶۴۰,۱۵۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳,۸۲۱,۰۹۰ ۳,۷۶۸,۸۵۵ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۴,۳۳۱,۸۹۶,۰۰۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳,۸۳۴,۳۳۳ ۳,۷۸۲,۰۰۱ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۴,۶۲۶,۰۵۸,۳۸۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳,۷۶۹,۷۷۰ ۳,۷۲۰,۹۷۴ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۲۶۰,۵۲۳,۵۶۴
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳,۷۶۹,۹۳۱ ۳,۷۲۱,۱۳۵ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۲۶۴,۱۱۳,۳۳۸
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳,۷۷۰,۰۹۱ ۳,۷۲۱,۲۹۵ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۲۶۷,۷۰۵,۳۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳,۷۷۰,۲۵۲ ۳,۷۲۱,۴۵۶ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۲۷۱,۲۹۹,۶۸۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳,۷۷۹,۵۲۸ ۳,۷۳۰,۶۰۲ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۴۷۵,۹۴۳,۷۰۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳,۸۴۶,۴۵۴ ۳,۷۹۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۴,۹۵۲,۰۹۲,۱۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳,۸۳۷,۶۷۴ ۳,۷۸۷,۹۲۰ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۴,۷۵۸,۴۹۴,۴۹۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳,۸۷۱,۹۴۳ ۳,۸۲۱,۷۰۰ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۵,۵۱۴,۳۶۷,۸۴۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳,۸۷۲,۱۰۹ ۳,۸۲۱,۸۶۶ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۵,۵۱۸,۰۷۹,۶۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۳,۸۷۲,۲۷۵ ۳,۸۲۲,۰۳۲ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۵,۵۲۱,۷۹۳,۷۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۳,۷۹۸,۱۲۱ ۳,۷۴۸,۹۴۳ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۸۸۶,۳۳۸,۵۷۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۳,۷۹۸,۲۸۳ ۳,۷۴۹,۱۰۵ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۸۸۹,۹۶۵,۴۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۳,۷۴۳,۱۷۱ ۳,۶۹۴,۷۸۴ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۲,۶۷۴,۴۸۴,۴۷۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۳,۷۴۳,۳۳۰ ۳,۶۹۴,۹۴۳ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۲,۶۷۸,۰۴۷,۵۶۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۳,۷۶۴,۱۴۷ ۳,۷۱۵,۴۶۴ ۰ ۰ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۱۳۷,۲۲۷,۸۴۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۳,۷۶۴,۳۰۷ ۳,۷۱۵,۶۲۵ ۰ ۱۸۶ ۵۸,۳۷۹ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۲۲,۳۷۶ ۸۳,۱۴۰,۸۲۰,۸۴۴