صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۱,۹۹۹,۸۱۴,۸۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۹۸,۸۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۲,۶۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۲,۶۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۲,۳۹۸,۸۲۶ ۱۲,۳۲۲,۶۸۹ ۱۲,۳۲۲,۶۸۹ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۱۱۲ ۱۵,۵۸۱ ۱۹۱,۹۹۹,۸۱۴,۸۳۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۲,۱۵۴,۷۲۸ ۱۲,۰۷۷,۳۸۱ ۱۲,۰۷۷,۳۸۱ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۱۱۲ ۱۵,۵۸۱ ۱۸۸,۱۷۷,۶۷۰,۸۳۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۲,۱۵۵,۲۶۲ ۱۲,۰۷۷,۹۱۵ ۱۲,۰۷۷,۹۱۵ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۷ ۹۳,۱۱۲ ۱۵,۵۸۱ ۱۸۸,۱۸۵,۹۹۸,۰۶۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۲,۱۵۵,۷۸۳ ۱۲,۰۷۸,۴۷۰ ۱۲,۰۷۸,۴۷۰ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۱۱ ۹۳,۱۰۵ ۱۵,۵۸۸ ۱۸۸,۲۷۹,۱۹۶,۷۸۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۲,۱۴۸,۷۶۳ ۱۲,۰۷۳,۲۸۵ ۱۲,۰۷۳,۲۸۵ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۸,۳۳۱,۱۶۹,۴۳۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۲,۱۷۴,۲۶۲ ۱۲,۱۰۰,۸۲۹ ۱۲,۱۰۰,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۸,۷۶۰,۸۲۷,۲۷۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۲,۰۱۷,۵۵۵ ۱۱,۹۴۰,۱۸۸ ۱۱,۹۴۰,۱۸۸ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۲۵۴,۹۹۴,۰۸۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲,۰۱۸,۰۸۹ ۱۱,۹۴۰,۷۲۲ ۱۱,۹۴۰,۷۲۲ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۲۶۳,۳۲۵,۸۱۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۲,۰۱۸,۶۲۴ ۱۱,۹۴۱,۲۵۷ ۱۱,۹۴۱,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۲۷۱,۶۶۱,۵۰۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۲,۰۱۹,۱۵۸ ۱۱,۹۴۱,۷۹۱ ۱۱,۹۴۱,۷۹۱ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۲۸۰,۰۰۱,۱۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۲,۰۱۹,۷۰۵ ۱۱,۹۴۲,۳۳۸ ۱۱,۹۴۲,۳۳۸ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۲۸۸,۵۳۸,۲۴۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۲,۰۲۰,۲۵۳ ۱۱,۹۴۲,۸۸۶ ۱۱,۹۴۲,۸۸۶ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۲۹۷,۰۷۹,۲۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۲,۰۲۴,۱۵۴ ۱۱,۹۴۶,۶۲۶ ۱۱,۹۴۶,۶۲۶ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۳۵۵,۴۱۳,۳۲۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۱,۸۷۸,۷۷۳ ۱۱,۸۰۲,۰۰۲ ۱۱,۸۰۲,۰۰۲ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۴,۰۹۹,۴۳۴,۱۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۲,۰۱۰,۰۱۴ ۱۱,۹۳۶,۱۳۱ ۱۱,۹۳۶,۱۳۱ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۶,۱۹۱,۷۰۹,۹۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۱,۹۵۵,۹۵۳ ۱۱,۸۷۹,۷۹۶ ۱۱,۸۷۹,۷۹۶ ۰ ۰ ۱۰۸,۶۹۳ ۰ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۵,۳۱۲,۹۳۱,۹۴۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۱,۹۵۶,۵۵۳ ۱۱,۸۸۰,۳۹۶ ۱۱,۸۸۰,۳۹۶ ۰ ۱۵ ۱۰۸,۶۹۳ ۱ ۹۳,۰۹۴ ۱۵,۵۹۹ ۱۸۵,۳۲۲,۲۹۹,۵۸۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۱,۹۵۷,۱۴۹ ۱۱,۸۸۰,۹۲۴ ۱۱,۸۸۰,۹۲۴ ۰ ۱۲۶ ۱۰۸,۶۷۸ ۰ ۹۳,۰۹۳ ۱۵,۵۸۵ ۱۸۵,۱۶۴,۱۹۳,۶۷۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۱,۹۰۳,۷۳۰ ۱۱,۸۲۹,۴۷۲ ۱۱,۸۲۹,۴۷۲ ۰ ۰ ۱۰۸,۵۵۲ ۰ ۹۳,۰۹۳ ۱۵,۴۵۹ ۱۸۲,۸۷۱,۸۰۹,۹۵۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۱,۷۱۲,۶۷۴ ۱۱,۶۳۵,۷۷۰ ۱۱,۶۳۵,۷۷۰ ۰ ۰ ۱۰۸,۵۵۲ ۳۸ ۹۳,۰۹۳ ۱۵,۴۵۹ ۱۷۹,۸۷۷,۳۶۴,۹۶۷
  مشاهده همه