اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,422
تعداد واحدهای باقی مانده: 162,578
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,339,821,860
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,200,486
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,184,860
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,184,860
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,200,486 1,184,860 0 0 54,260 0 16,838 37,422 44,339,821,860
  2 1396/12/26 1,193,019 1,177,500 0 0 54,260 0 16,838 37,422 44,064,409,185
  3 1396/12/25 1,191,480 1,175,984 0 0 54,260 0 16,838 37,422 44,007,658,951
  4 1396/12/24 1,191,526 1,176,030 0 0 54,260 0 16,838 37,422 44,009,377,366
  5 1396/12/23 1,191,572 1,176,076 0 0 54,260 18 16,838 37,422 44,011,097,727
  6 1396/12/22 1,190,778 1,175,301 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,003,276,447
  7 1396/12/21 1,195,723 1,180,178 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,185,858,947
  8 1396/12/20 1,193,465 1,177,953 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,102,544,454
  9 1396/12/19 1,201,312 1,185,687 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,392,112,270
  10 1396/12/18 1,206,212 1,190,518 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,572,981,345
  11 1396/12/17 1,206,245 1,190,551 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,574,218,809
  12 1396/12/16 1,206,279 1,190,584 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,575,458,274
  13 1396/12/15 1,209,642 1,193,901 0 0 54,260 0 16,820 37,440 44,699,663,568
  14 1396/12/14 1,207,062 1,191,359 0 0 54,260 20 16,820 37,440 44,604,475,463
  15 1396/12/13 1,207,007 1,191,313 0 0 54,260 0 16,800 37,460 44,626,576,213
  16 1396/12/12 1,207,251 1,191,554 0 0 54,260 0 16,800 37,460 44,635,601,667
  17 1396/12/11 1,223,129 1,207,205 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,221,892,324
  18 1396/12/10 1,223,163 1,207,239 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,223,169,011
  19 1396/12/09 1,223,197 1,207,273 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,224,447,688
  20 1396/12/08 1,231,097 1,215,060 0 0 54,260 0 16,800 37,460 45,516,155,496
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi