صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۳۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۶,۶۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۷,۴۷۱,۴۲۴,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۷۲,۷۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۸۸۹,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۸۸۹,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۵,۹۷۲,۷۵۷ ۵,۸۸۹,۴۴۵ ۰ ۰ ۶۹,۷۰۷ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۳۴۲ ۱۳۷,۴۷۱,۴۲۴,۱۵۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵,۸۰۴,۶۱۲ ۵,۷۲۵,۴۲۲ ۰ ۰ ۶۹,۷۰۷ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۳۴۲ ۱۳۳,۶۴۲,۸۰۸,۳۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۵,۶۹۵,۴۲۱ ۵,۶۲۱,۷۳۰ ۰ ۱۵۳ ۶۹,۷۰۷ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۳۴۲ ۱۳۱,۲۲۲,۴۱۶,۳۹۵
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵,۵۲۸,۲۳۴ ۵,۴۵۶,۲۷۹ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۱۸۹ ۱۲۶,۵۲۵,۶۶۵,۲۶۲
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵,۵۵۹,۵۲۶ ۵,۴۸۲,۲۵۱ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۱۸۹ ۱۲۷,۱۲۷,۹۲۱,۱۲۱
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵,۵۵۹,۸۸۷ ۵,۴۸۲,۶۱۲ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۱۸۹ ۱۲۷,۱۳۶,۲۹۷,۸۲۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵,۵۶۰,۲۴۸ ۵,۴۸۲,۹۷۴ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۱۸۹ ۱۲۷,۱۴۴,۶۷۵,۸۶۱
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵,۴۹۲,۷۲۱ ۵,۴۱۶,۴۱۷ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۲,۳۰۰ ۴۶,۳۶۵ ۲۳,۱۸۹ ۱۲۵,۶۰۱,۲۹۳,۵۹۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵,۴۹۰,۳۴۶ ۵,۴۲۰,۸۷۱ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۴,۰۶۵ ۲۵,۴۸۹ ۱۳۸,۱۷۲,۵۸۶,۳۵۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵,۴۲۷,۳۹۴ ۵,۳۵۸,۸۲۲ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۴,۰۶۵ ۲۵,۴۸۹ ۱۳۶,۵۹۱,۰۱۵,۹۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵,۳۳۷,۵۰۲ ۵,۲۷۰,۱۱۰ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۴,۰۶۵ ۲۵,۴۸۹ ۱۳۴,۳۲۹,۸۳۵,۶۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵,۳۱۲,۱۶۹ ۵,۲۴۵,۱۳۸ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۴۴,۰۶۵ ۲۵,۴۸۹ ۱۳۳,۶۹۳,۳۳۱,۲۷۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵,۳۱۲,۴۹۱ ۵,۲۴۵,۴۶۰ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۷,۷۰۰ ۴۴,۰۶۵ ۲۵,۴۸۹ ۱۳۳,۷۰۱,۵۳۱,۸۳۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵,۲۹۷,۲۶۳ ۵,۲۴۵,۷۸۴ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۴,۱۰۲,۳۱۵,۸۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۵,۲۲۰,۴۲۶ ۵,۱۷۰,۸۵۱ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۱,۶۱۵,۳۵۹,۴۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۵,۲۲۰,۶۶۸ ۵,۱۷۱,۰۹۲ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۱,۶۲۳,۳۶۶,۴۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵,۲۹۴,۹۷۷ ۵,۲۴۴,۳۴۱ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۴,۰۵۴,۴۳۱,۸۷۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۵,۳۱۳,۵۱۹ ۵,۲۶۲,۶۱۸ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۴,۶۶۱,۰۳۴,۸۵۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۵,۳۰۰,۶۸۸ ۵,۲۴۹,۹۷۳ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۴,۲۴۱,۳۳۷,۵۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۵,۳۰۰,۹۳۴ ۵,۲۵۰,۲۱۸ ۰ ۰ ۶۹,۵۵۴ ۰ ۳۶,۳۶۵ ۳۳,۱۸۹ ۱۷۴,۲۴۹,۴۹۰,۵۲۸