صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۸۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۱۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۲,۶۴۱,۸۴۳,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۵۲,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۶۰,۸۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۶۰,۸۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۳,۷۵۲,۰۱۶ ۱۳,۶۶۰,۸۳۴ ۰ ۰ ۱۰۶,۲۱۸ ۰ ۸۳,۳۳۲ ۲۲,۸۸۶ ۳۱۲,۶۴۱,۸۴۳,۵۱۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳,۷۵۲,۵۴۰ ۱۳,۶۶۱,۳۵۸ ۰ ۰ ۱۰۶,۲۱۸ ۰ ۸۳,۳۳۲ ۲۲,۸۸۶ ۳۱۲,۶۵۳,۸۲۹,۹۲۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳,۷۵۳,۰۶۴ ۱۳,۶۶۱,۸۸۲ ۰ ۲ ۱۰۶,۲۱۸ ۲۵۶ ۸۳,۳۳۲ ۲۲,۸۸۶ ۳۱۲,۶۶۵,۸۲۵,۲۹۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴,۰۲۹,۰۹۰ ۱۳,۹۳۷,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۰۶,۲۱۶ ۰ ۸۳,۰۷۶ ۲۳,۱۴۰ ۳۲۲,۵۰۲,۷۴۱,۳۶۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴,۳۷۶,۶۷۰ ۱۴,۲۸۲,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۰۶,۲۱۶ ۰ ۸۳,۰۷۶ ۲۳,۱۴۰ ۳۳۰,۴۹۰,۵۵۱,۹۶۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۴,۷۳۵,۲۹۴ ۱۴,۶۳۸,۳۸۲ ۰ ۳۳ ۱۰۶,۲۱۶ ۰ ۸۳,۰۷۶ ۲۳,۱۴۰ ۳۳۸,۷۳۲,۱۶۵,۷۵۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۴,۷۳۵,۸۱۸ ۱۴,۶۳۸,۷۶۸ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۸۳ ۰ ۸۳,۰۷۶ ۲۳,۱۰۷ ۳۳۸,۲۵۸,۰۱۹,۰۰۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۵,۲۷۷,۱۸۳ ۱۵,۱۷۶,۴۱۸ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۸۳ ۰ ۸۳,۰۷۶ ۲۳,۱۰۷ ۳۵۰,۶۸۱,۴۸۰,۲۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۵,۲۷۷,۷۳۹ ۱۵,۱۷۶,۹۷۳ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۸۳ ۶ ۸۳,۰۷۶ ۲۳,۱۰۷ ۳۵۰,۶۹۴,۳۲۵,۶۴۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۵,۲۷۸,۲۷۰ ۱۵,۱۷۷,۵۳۰ ۰ ۴۷ ۱۰۶,۱۸۳ ۱ ۸۳,۰۷۰ ۲۳,۱۱۳ ۳۵۰,۷۹۸,۲۴۶,۰۳۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۵,۴۴۶,۷۸۳ ۱۵,۳۴۴,۶۸۶ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۶ ۰ ۸۳,۰۶۹ ۲۳,۰۶۷ ۳۵۳,۹۵۵,۸۷۹,۳۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۵,۹۳۰,۶۰۱ ۱۵,۸۲۵,۱۸۵ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۶ ۱۷ ۸۳,۰۶۹ ۲۳,۰۶۷ ۳۶۵,۰۳۹,۵۳۴,۷۶۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۶,۴۷۵,۳۶۸ ۱۶,۳۶۶,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۶ ۰ ۸۳,۰۵۲ ۲۳,۰۸۴ ۳۷۷,۷۹۹,۵۰۲,۱۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۶,۹۹۹,۸۸۱ ۱۶,۸۸۶,۴۸۴ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۶ ۰ ۸۳,۰۵۲ ۲۳,۰۸۴ ۳۸۹,۸۰۷,۵۸۶,۵۷۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۷,۰۰۰,۶۲۱ ۱۶,۸۸۷,۲۲۴ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۶ ۰ ۸۳,۰۵۲ ۲۳,۰۸۴ ۳۸۹,۸۲۴,۶۸۶,۷۳۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۷,۰۰۱,۳۶۳ ۱۶,۸۸۷,۹۶۶ ۱- ۲۹ ۱۰۶,۱۳۶ ۰ ۸۳,۰۵۲ ۲۳,۰۸۴ ۳۸۹,۸۴۱,۷۹۵,۶۴۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۷,۰۰۲,۱۰۴ ۱۶,۸۸۸,۵۶۴ ۰ ۶۲ ۱۰۶,۱۰۷ ۲ ۸۳,۰۵۲ ۲۳,۰۵۵ ۳۸۹,۳۶۵,۸۵۲,۵۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۷,۲۲۱,۹۳۳ ۱۷,۱۰۵,۶۷۷ ۰ ۲ ۱۰۶,۰۴۵ ۴۳۴ ۸۳,۰۵۰ ۲۲,۹۹۵ ۳۹۳,۳۴۵,۰۵۳,۰۱۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۷,۰۷۲,۵۹۰ ۱۶,۹۵۸,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۰۶,۰۴۳ ۰ ۸۲,۶۱۶ ۲۳,۴۲۷ ۳۹۷,۲۷۸,۵۶۸,۸۰۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۷,۱۴۰,۲۲۰ ۱۷,۰۲۵,۰۳۹ ۰ ۱ ۱۰۶,۰۴۳ ۹۰۰ ۸۲,۶۱۶ ۲۳,۴۲۷ ۳۹۸,۸۴۵,۵۹۷,۹۴۰