صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق سرمایه گذاری سهامی

۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهایی سرمای گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهایی سرمای گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق
2- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر  
1-2 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
3- پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
4-سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق¬ های سرمایه¬گذاری " طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
5- سهام و حق ¬تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
6- سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق¬های سرمایه¬گذاری " منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام، حق تقدم و واحدهای سرمایه گذاری منتشره ناشر صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار
7- واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق¬های سرمایه¬گذاری " حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق