صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورت جلسه مجمع 1398/08/11 ساعت 13 صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان
منبع -
مقدمه احترام به اطلاع می رساند مجمع مورخ 1398/08/11 ساعت 13 به شماره مجوز 121/98156 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست