صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
2 تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳- اصلاح هزینه نرم افزار و اطلاع رسانی در امیدنامه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
3 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
4 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰-اصلاح برخی مفاد اساسنامه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳-اصلاح برخی مفاد امیدنامه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
7 اسامی حاضرین در مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
8 آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق مورخ 1398/09/23 ساعت 13 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
9 صورت جلسه مجمع 1398/08/11 ساعت 14 صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
10 تایید صورت جلسه مجمع 1398/08/11 ساعت 13:30 صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
سایز صفحه