صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
2 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/13 صندوق موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
3 لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
4 تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳- اصلاح هزینه نرم افزار و اطلاع رسانی در امیدنامه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
5 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
6 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰-اصلاح برخی مفاد اساسنامه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳-اصلاح برخی مفاد امیدنامه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
9 اسامی حاضرین در مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
10 آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق مورخ 1398/09/23 ساعت 13 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
سایز صفحه