صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵,۶۱۱ ۷۹.۳۹ ۵۷,۳۱۷ ۸۰.۲۶ ۶۲,۷۹۷ ۸۱.۲۷ ۵۶,۸۹۶ ۶۸.۹۸
اوراق ۸۳۲ ۱.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۶۴۴ ۱۳.۳ ۸,۷۲۷ ۱۲.۲۲ ۸,۲۳۹ ۱۰.۶۶ ۱۴,۹۵۱ ۱۸.۱۲
سایر دارایی ها ۴,۵۹۶ ۸ ۹,۱۶۸ ۱۲.۸۳ ۹,۹۵۲ ۱۲.۸۸ ۱۰,۸۹۹ ۱۳.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۳۳۲ ۴۴.۰۹ ۳۱,۴۵۳ ۴۴.۰۴ ۳۲,۴۵۸ ۴۲ ۳۳,۰۶۹ ۴۰.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد