صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۶,۲۸۸ ۸۸.۹۳ ۲۴۱,۵۹۸ ۹۲.۵۹ ۲۶۰,۷۱۶ ۹۴.۹۲ ۲۷۷,۷۷۰ ۹۳.۰۲
اوراق ۴۵۵ ۰.۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰,۲۶۸ ۶.۷ ۱۱,۲۱۲ ۴.۳ ۵,۶۰۶ ۲.۰۴ ۱۴,۶۳۰ ۴.۹
سایر دارایی‌ها ۶,۲۰۳ ۴.۰۵ ۸,۱۲۴ ۳.۱۱ ۸,۳۳۵ ۳.۰۴ ۶,۲۰۹ ۲.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۷,۶۷۶ ۴۴.۱۶ ۸۶,۵۲۵ ۳۳.۱۶ ۸۷,۲۷۳ ۳۱.۷۸ ۸۲,۶۳۰ ۲۷.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۸۵ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد