ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 43,077 78.13 65,096 91.65 68,213 94.01 67,412 93.45
اوراق 987 1.79 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,017 14.54 1,777 2.5 524 0.72 567 0.78
سایر دارایی ها 3,861 7 7,418 10.44 7,012 9.66 7,330 10.16
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 24,079 43.67 45,384 63.9 31,540 43.47 31,015 42.99
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد