ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,952 72.43 37,717 80.21 38,737 81.01 41,980 88.34
اوراق 1,761 3.64 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 9,504 19.69 6,081 12.93 6,567 13.73 4,058 8.53
سایر دارایی ها 2,034 4.21 3,218 6.84 2,507 5.24 1,477 3.11
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,123 35.48 21,659 46.06 21,138 44.2 22,012 46.32
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق