ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,953 79.77 61,490 91.72 60,483 91.78 43,616 64.99
اوراق 887 1.57 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,290 12.93 824 1.22 328 0.49 32 0.04
سایر دارایی ها 4,296 7.62 8,189 12.21 9,097 13.8 28,242 42.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 24,999 44.36 33,217 49.54 33,444 50.75 26,265 39.14
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد