صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹,۶۷۷ ۸۰ ۸۱,۶۴۷ ۸۲.۷۱ ۹۵,۶۴۴ ۸۲.۰۸ ۹۳,۰۳۱ ۷۱.۷۶
اوراق ۷۲۵ ۱.۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۰۸۰ ۱۳.۰۱ ۱۱,۴۹۳ ۱۱.۶۴ ۱۳,۰۳۲ ۱۱.۱۸ ۳۲,۸۶۴ ۲۵.۳۵
سایر دارایی ها ۵,۱۷۲ ۸.۳۳ ۸,۸۳۷ ۸.۹۵ ۱۱,۰۸۵ ۹.۵۱ ۶,۸۱۴ ۵.۲۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۷,۳۷۱ ۴۴.۰۸ ۴۳,۹۵۱ ۴۴.۵۳ ۵۰,۷۷۸ ۴۳.۵۸ ۵۶,۴۶۸ ۴۳.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد