مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۴,۶۲۲ ۸۶.۰۵ ۵۴۸,۶۹۱ ۹۵.۰۸ ۶۹۸,۸۶۹ ۹۳.۹۲ ۷۴۱,۷۳۲ ۹۶.۷۳
اوراق ۶۰۰ ۰.۵۵ ۷۰ ۰.۰۱ ۱۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰,۷۸۲ ۹.۸۱ ۲۱,۲۴۷ ۳.۶۸ ۳۱,۱۱۸ ۴.۱۸ ۱۷,۷۹۹ ۲.۳۲
سایر دارایی ها ۳,۹۵۱ ۳.۵۹ ۷,۰۷۲ ۱.۲۳ ۱۴,۰۴۵ ۱.۸۹ ۷,۲۳۹ ۰.۹۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷,۷۵۸ ۴۳.۴۳ ۲۵۹,۱۱۶ ۴۴.۹ ۳۸۹,۴۲۱ ۵۲.۳۳ ۴۲۶,۵۰۷ ۵۵.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد