صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۶,۷۸۹ ۸۷.۴۵ ۵۲۴,۲۶۷ ۹۲.۷۶ ۳۶۲,۵۹۹ ۹۱.۵۱ ۳۰۱,۶۵۸ ۹۵.۱۶
اوراق ۵۶۷ ۰.۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۱,۲۷۲ ۸.۴۴ ۲۱,۳۳۱ ۳.۷۷ ۱۴,۹۵۸ ۳.۷۸ ۲,۶۳۲ ۰.۸۳
سایر دارایی ها ۴,۹۱۱ ۳.۶۸ ۱۹,۵۶۸ ۳.۴۶ ۱۸,۶۶۶ ۴.۷۱ ۱۲,۷۱۷ ۴.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۹,۸۷۰ ۴۴.۸۳ ۲۸۶,۳۷۲ ۵۰.۶۷ ۲۰۵,۸۱۷ ۵۱.۹۴ ۱۶۲,۸۳۹ ۵۱.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد