صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۷,۸۵۳ ۷۹.۶۳ ۷۱,۵۹۵ ۸۱.۲ ۷۵,۷۶۷ ۸۲.۴۸ ۷۵,۳۹۶ ۹۰.۴۸
اوراق ۷۵۹ ۱.۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۹۸۹ ۱۳.۲۹ ۱۱,۴۵۶ ۱۲.۹۹ ۱۲,۱۵۳ ۱۳.۲۳ ۴,۳۳۱ ۵.۱۹
سایر دارایی ها ۴,۹۶۸ ۸.۲۶ ۸,۸۲۶ ۱۰.۰۱ ۷,۲۱۱ ۷.۸۵ ۶,۸۷۶ ۸.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶,۴۱۸ ۴۳.۹۶ ۳۷,۸۴۶ ۴۲.۹۲ ۴۰,۴۷۹ ۴۴.۰۶ ۴۳,۴۹۷ ۵۲.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد