ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 36,102 75.19 41,822 89.41 42,678 90.11 35,876 72.23
اوراق 1,466 3.05 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,447 17.59 3,164 6.76 2,060 4.35 9,955 20.04
سایر دارایی ها 1,991 4.14 1,785 3.81 2,619 5.53 3,832 7.71
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,849 37.17 21,452 45.86 21,371 45.12 20,755 41.79
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق