ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 40,351 75.89 64,467 80.88 70,921 89.46 67,294 91.77
اوراق 1,109 2.08 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,790 16.53 8,492 10.65 2,739 3.45 2,178 2.97
سایر دارایی ها 3,421 6.43 10,086 12.65 8,958 11.3 7,199 9.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,768 29.65 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد