صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۴,۰۳۲ ۷۹.۵۳ ۱۱۴,۶۵۵ ۷۶.۸۵ ۱۱۶,۹۶۹ ۷۳.۱۹ ۱۳۴,۰۳۷ ۹۰.۹
اوراق ۶۷۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹,۵۳۰ ۱۴.۰۳ ۲۸,۶۵۶ ۱۹.۲۱ ۳۹,۵۰۹ ۲۴.۷۲ ۱۱,۷۸۰ ۷.۹۹
سایر دارایی ها ۳,۶۹۰ ۵.۴۳ ۵,۸۸۳ ۳.۹۴ ۳,۳۳۱ ۲.۰۸ ۱,۶۴۵ ۱.۱۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۹۱۷ ۴۴.۰۴ ۶۵,۰۹۰ ۴۳.۶۳ ۷۰,۴۰۵ ۴۴.۰۶ ۶۳,۳۷۸ ۴۲.۹۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد