صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۵,۴۳۴ ۸۱.۹ ۲۱۶,۵۴۲ ۹۰.۸۸ ۳۳۲,۰۹۹ ۹۱.۵۵ ۳۷۰,۴۲۷ ۹۴.۱۴
اوراق ۶۳۲ ۰.۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰,۱۱۲ ۱۲.۶۶ ۱۷,۸۰۶ ۷.۴۷ ۲۷,۷۸۲ ۷.۶۶ ۲۲,۵۳۷ ۵.۷۳
سایر دارایی ها ۳,۷۰۸ ۴.۶۴ ۳,۹۳۰ ۱.۶۵ ۲,۸۶۵ ۰.۷۹ ۵۱۲ ۰.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳,۷۹۴ ۴۲.۳ ۸۵,۲۴۳ ۳۵.۷۷ ۱۲۰,۶۲۳ ۳۳.۲۵ ۱۴۶,۸۱۶ ۳۷.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد