ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 37,020 74.82 42,620 72.96 48,824 74.29 61,395 91.35
اوراق 1,262 2.55 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,807 17.8 11,021 18.86 11,322 17.22 953 1.41
سایر دارایی ها 2,494 5.04 5,583 9.55 7,955 12.1 8,218 12.22
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,940 36.26 18,526 31.71 7,566 11.51 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد