صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۳۰۱,۶۵۸ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۲ ۰.۸۳ % ۱۲,۷۱۷ ۴.۰۱ % ۱۶۲,۸۳۹ ۵۱.۳۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۳۰۱,۶۵۸ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۲ ۰.۸۳ % ۱۲,۷۱۰ ۴.۰۱ % ۱۶۲,۸۳۹ ۵۱.۳۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۳۰۱,۶۵۸ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۲ ۰.۸۳ % ۱۲,۷۰۴ ۴.۰۱ % ۱۶۲,۸۳۹ ۵۱.۳۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۳۰۷,۹۵۹ ۹۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۹ ۱.۸۹ % ۱۲,۶۹۸ ۳.۸۹ % ۱۶۶,۰۲۳ ۵۰.۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۳۱۵,۹۳۵ ۹۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۹ ۱.۸۵ % ۱۲,۶۹۱ ۳.۷۹ % ۱۷۲,۰۶۵ ۵۱.۳۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۳۲۴,۱۶۵ ۹۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۱ ۱.۸ % ۱۲,۶۸۵ ۳.۷ % ۱۷۸,۴۱۱ ۵۲.۰۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۳۲۴,۱۶۵ ۹۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۱ ۱.۸ % ۱۲,۶۷۹ ۳.۷ % ۱۷۸,۴۱۱ ۵۲.۰۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳۳۶,۵۷۵ ۹۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۷۲ ۱.۷۶ % ۱۲,۶۷۳ ۳.۵۶ % ۱۸۵,۸۱۶ ۵۲.۲۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳۳۶,۵۷۵ ۹۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۷۲ ۱.۷۶ % ۱۲,۶۶۶ ۳.۵۶ % ۱۸۵,۸۱۶ ۵۲.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳۳۶,۵۷۵ ۹۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۷۲ ۱.۷۶ % ۱۲,۶۶۰ ۳.۵۶ % ۱۸۵,۸۱۶ ۵۲.۲۷ %