مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۷۴۱,۷۳۲ ۹۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۹۹ ۲.۳۲ % ۷,۲۳۹ ۰.۹۴ % ۴۲۶,۵۰۷ ۵۵.۶۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۷۶۴,۷۹۹ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۱۰۹ ۵.۹۹ % ۶,۵۳۶ ۰.۸ % ۴۴۱,۰۳۶ ۵۳.۷۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۷۸۲,۴۱۷ ۹۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۰ ۶.۹۲ % ۶,۵۳۴ ۰.۷۷ % ۴۵۰,۵۰۱ ۵۳.۱۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۷۳۵,۷۲۱ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۸۶ ۷.۲۳ % ۶,۵۳۱ ۰.۸۲ % ۴۴۳,۱۶۳ ۵۵.۳۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۷۳۵,۷۲۱ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۸۶ ۷.۲۳ % ۶,۵۲۸ ۰.۸۲ % ۴۴۳,۱۶۳ ۵۵.۳۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۷۳۵,۷۲۱ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۸۵ ۷.۲۳ % ۶,۵۲۶ ۰.۸۲ % ۴۴۳,۱۶۳ ۵۵.۳۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۷۳۵,۷۲۱ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۹۵ ۶.۲۴ % ۶,۵۲۳ ۰.۸۲ % ۴۴۳,۱۶۳ ۵۵.۹۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۷۱۷,۶۸۹ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۲۱ ۰.۷۴ % ۷,۴۵۵ ۱.۰۲ % ۴۱۰,۳۵۶ ۵۶.۱۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۷۱۰,۱۲۰ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۹ ۰.۴۳ % ۶,۸۸۶ ۰.۹۶ % ۴۰۷,۲۲۴ ۵۶.۵۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۷۰۶,۴۴۶ ۹۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۸ ۰.۲۸ % ۶,۸۸۴ ۰.۹۶ % ۴۰۲,۶۲۵ ۵۶.۲۹ %