صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۷۵,۳۹۶ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱ ۵.۲ % ۳,۶۰۰ ۸.۲۵ % ۴۳,۴۹۷ ۵۲.۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۷۶,۰۰۳ ۹۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱ ۵.۱۹ % ۳,۱۰۸ ۷.۶۵ % ۴۳,۵۲۸ ۵۲.۱۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۷۸,۶۰۱ ۹۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱ ۵.۰۳ % ۳,۱۰۸ ۷.۴۲ % ۴۴,۸۱۱ ۵۲.۰۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۷۸,۶۰۱ ۹۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱ ۵.۰۳ % ۳,۱۰۷ ۷.۴۲ % ۴۴,۸۱۱ ۵۲.۰۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۷۸,۶۰۱ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۱ ۵.۰۳ % ۳,۱۰۶ ۷.۴۲ % ۴۴,۸۱۱ ۵۲.۰۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۷۸,۶۰۱ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۸ ۵.۵۴ % ۳,۱۰۵ ۷.۳۸ % ۴۴,۸۱۱ ۵۱.۸۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۷۹,۴۳۵ ۹۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۸ ۴.۹۶ % ۳,۵۵۵ ۷.۸۲ % ۴۴,۴۴۷ ۵۰.۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۸۲,۵۵۳ ۹۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۸ ۵.۲۹ % ۳,۱۰۳ ۷.۰۵ % ۴۶,۱۰۸ ۵۰.۹۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۸۴,۴۳۹ ۸۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۵۴ ۹.۰۹ % ۳,۱۰۲ ۶.۶۲ % ۴۶,۹۵۷ ۴۸.۷۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷۷,۳۱۸ ۸۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۰ ۱۲.۵۹ % ۳,۲۶۵ ۷.۰۹ % ۴۵,۱۸۵ ۴۹.۰۱ %