ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/30 43,616 65 % 0 0 % 0 0 % 32 0.05 % 23,455 42.09 % 26,265 39.14 %
2 1398/02/29 62,771 92.44 % 0 0 % 0 0 % 49 0.07 % 5,080 14.53 % 28,009 41.25 %
3 1398/02/28 62,521 92.42 % 0 0 % 0 0 % 54 0.08 % 5,076 14.58 % 28,092 41.52 %
4 1398/02/27 61,551 92.31 % 0 0 % 0 0 % 49 0.07 % 5,080 14.8 % 27,833 41.74 %
5 1398/02/26 61,551 92.31 % 0 0 % 0 0 % 49 0.07 % 5,080 14.8 % 27,833 41.74 %
6 1398/02/25 61,551 92.31 % 0 0 % 0 0 % 49 0.07 % 5,080 14.8 % 27,833 41.74 %
7 1398/02/24 60,744 92.21 % 0 0 % 0 0 % 38 0.06 % 5,091 15 % 28,075 42.62 %
8 1398/02/23 58,583 90.94 % 0 0 % 0 0 % 1,134 1.76 % 4,704 14.73 % 29,649 46.02 %
9 1398/02/22 56,801 90.68 % 0 0 % 0 0 % 1,135 1.81 % 4,703 15.15 % 28,637 45.72 %
10 1398/02/21 57,707 90.26 % 0 0 % 0 0 % 1,135 1.78 % 5,088 15.45 % 31,285 48.94 %