صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۹۳,۰۳۱ ۷۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۶۴ ۲۵.۳۵ % ۳,۷۵۴ ۵.۲۶ % ۵۶,۴۶۸ ۴۳.۵۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۹۲,۷۲۹ ۷۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۳۸ ۱۹.۵۹ % ۱۱,۲۸۱ ۱۱.۰۹ % ۵۵,۹۷۲ ۴۳.۲۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۸۸,۱۳۹ ۶۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۶۹ ۲۱.۴۸ % ۱۲,۲۸۱ ۱۲ % ۵۳,۳۹۰ ۴۱.۷۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۹۶,۳۸۵ ۷۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۰۴ ۲۱.۷۶ % ۳,۲۵۴ ۴.۹۶ % ۵۱,۹۹۴ ۴۰.۸۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۸۷,۵۲۲ ۷۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۳۳ ۲۲.۳۳ % ۸,۹۲۹ ۹.۶۵ % ۵۱,۷۲۰ ۴۱.۶۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۹۱,۳۷۹ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۲ ۱۲.۱۴ % ۱۶,۵۴۰ ۱۶.۱۳ % ۵۱,۰۱۳ ۴۱.۵۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۹۱,۳۷۹ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۲ ۱۲.۱۴ % ۱۶,۵۴۰ ۱۶.۱۳ % ۵۱,۰۱۳ ۴۱.۵۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۹۱,۳۷۹ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۲ ۱۲.۱۴ % ۱۶,۵۴۰ ۱۶.۱۳ % ۵۱,۰۱۳ ۴۱.۵۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۸۹,۷۱۷ ۷۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۶۵ ۱۱.۴۳ % ۱۷,۷۶۵ ۱۷.۳۴ % ۴۹,۷۸۳ ۴۱.۰۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰۱,۵۸۷ ۸۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۱۵ ۹.۵۲ % ۷,۸۹۴ ۹.۲۳ % ۵۰,۸۷۹ ۴۲.۰۵ %