ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/27 67,412 93.46 % 0 0 % 0 0 % 567 0.79 % 4,149 10.16 % 31,015 43 %
2 1397/11/26 66,629 93.39 % 0 0 % 0 0 % 557 0.78 % 4,158 10.29 % 31,003 43.46 %
3 1397/11/25 66,629 93.39 % 0 0 % 0 0 % 557 0.78 % 4,158 10.29 % 31,003 43.46 %
4 1397/11/24 66,629 93.39 % 0 0 % 0 0 % 557 0.78 % 4,158 10.29 % 31,003 43.46 %
5 1397/11/23 67,651 94.01 % 0 0 % 0 0 % 557 0.78 % 3,751 9.63 % 30,477 42.35 %
6 1397/11/22 67,988 94.05 % 0 0 % 0 0 % 557 0.77 % 3,741 9.58 % 30,504 42.2 %
7 1397/11/21 67,988 94.05 % 0 0 % 0 0 % 557 0.77 % 3,741 9.58 % 30,504 42.2 %
8 1397/11/20 67,916 94.05 % 0 0 % 0 0 % 557 0.77 % 3,741 9.59 % 30,526 42.27 %
9 1397/11/19 67,916 94.05 % 0 0 % 0 0 % 557 0.77 % 3,740 9.58 % 30,526 42.27 %
10 1397/11/18 67,916 94.05 % 0 0 % 0 0 % 557 0.77 % 3,740 9.58 % 30,526 42.27 %