صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۵۶,۸۹۶ ۶۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۱ ۱۸.۱۳ % ۱۰,۶۲۶ ۱۳.۲۲ % ۳۳,۰۶۹ ۴۰.۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۵۶,۸۹۶ ۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۱ ۱۸.۱۳ % ۱۰,۶۱۰ ۱۳.۲۱ % ۳۳,۰۶۹ ۴۰.۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵۶,۸۹۶ ۶۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۱ ۱۸.۱۴ % ۱۰,۵۹۵ ۱۳.۲ % ۳۳,۰۶۹ ۴۰.۱۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵۷,۷۶۷ ۷۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۱ ۱۸.۱۲ % ۹,۷۸۴ ۱۲.۱۴ % ۳۲,۸۲۲ ۳۹.۷۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵۹,۲۷۲ ۷۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۱ ۱۲.۱ % ۱۴,۵۶۳ ۱۷.۶۲ % ۳۳,۵۴۵ ۳۹.۹۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵۹,۶۰۹ ۷۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۳۱ ۹.۳۸ % ۱۲,۲۲۴ ۲۰.۹۴ % ۳۳,۵۲۸ ۴۲.۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵۸,۹۴۶ ۷۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۷ ۱۱.۱۹ % ۱۰,۴۹۴ ۱۹.۰۱ % ۳۲,۵۶۴ ۴۱.۶۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۶۵,۶۷۱ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۷ ۱۱.۱۱ % ۴,۲۸۷ ۱۱ % ۳۲,۷۰۶ ۴۱.۵۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۶۵,۶۷۱ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۷ ۱۱.۱۱ % ۴,۲۸۴ ۱۱ % ۳۲,۷۰۶ ۴۱.۵۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۶۵,۶۷۱ ۸۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۷ ۱۱.۱۱ % ۴,۲۸۰ ۱۰.۹۹ % ۳۲,۷۰۶ ۴۱.۵۶ %