صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳۷۰,۴۲۷ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۳۷ ۵.۷۳ % ۵۱۲ ۰.۱۳ % ۱۴۶,۸۱۶ ۳۷.۳۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳۷۰,۴۲۷ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۳۷ ۵.۷۳ % ۵۱۳ ۰.۱۳ % ۱۴۶,۸۱۶ ۳۷.۳۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳۷۰,۴۲۷ ۹۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۵۲ ۵.۶۸ % ۵۱۴ ۰.۱۳ % ۱۴۶,۸۱۶ ۳۷.۳۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳۸۰,۷۳۷ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۵۲ ۵.۴۲ % ۵۱۵ ۰.۱۳ % ۱۵۰,۲۰۷ ۳۷.۲۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳۸۰,۷۳۷ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۵۲ ۵.۴۲ % ۵۱۵ ۰.۱۳ % ۱۵۰,۲۰۷ ۳۷.۲۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳۸۰,۷۳۷ ۹۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۲۷ ۵.۴۲ % ۵۱۶ ۰.۱۳ % ۱۵۰,۲۰۷ ۳۷.۲۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳۶۵,۹۸۰ ۹۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۷ ۵.۴۴ % ۹,۴۸۴ ۲.۳۹ % ۱۳۲,۳۹۸ ۳۳.۳۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳۷۴,۲۱۲ ۹۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۲۴ ۵.۳۹ % ۱,۶۷۸ ۰.۴۲ % ۱۳۳,۳۰۵ ۳۳.۵۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳۶۳,۴۷۹ ۹۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۰ ۲.۷۳ % ۳,۲۶۷ ۰.۸۷ % ۱۲۹,۰۲۶ ۳۴.۲۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳۷۴,۸۷۰ ۹۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۳ ۰.۷۶ % ۳,۲۷۰ ۰.۸۶ % ۱۳۴,۳۰۴ ۳۵.۲۵ %