صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۴,۰۳۷ ۹۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۸۰ ۷.۹۹ % ۱,۶۴۵ ۱.۱۲ % ۶۳,۳۷۸ ۴۲.۹۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲۷,۴۳۳ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۸۰ ۸.۳۶ % ۱,۶۴۶ ۱.۱۷ % ۶۰,۰۵۲ ۴۲.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۱۸,۵۳۷ ۸۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵ ۲.۸۶ % ۱۰,۵۷۹ ۷.۹۶ % ۷۰,۵۲۳ ۵۳.۰۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۱۵,۰۵۰ ۸۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵ ۲.۹۵ % ۱۰,۲۰۸ ۷.۹۱ % ۶۹,۷۵۴ ۵۴.۰۵ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۲۳,۶۳۵ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵ ۲.۹۴ % ۲,۲۱۸ ۱.۷۱ % ۷۵,۵۶۵ ۵۸.۲۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۲۳,۶۳۵ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵ ۲.۹۴ % ۲,۲۱۹ ۱.۷۱ % ۷۵,۵۶۵ ۵۸.۲۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۲۳,۶۳۵ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵ ۲.۹۴ % ۲,۲۱۹ ۱.۷۱ % ۷۵,۵۶۵ ۵۸.۲۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۲۲,۰۸۳ ۹۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۵ ۲.۹۷ % ۲,۲۲۰ ۱.۷۳ % ۷۴,۹۸۹ ۵۸.۵۴ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۲۲,۱۷۸ ۸۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۳ ۱۱.۰۳ % ۲,۲۲۰ ۱.۵۹ % ۷۴,۴۱۰ ۵۳.۲۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۲۰,۵۸۸ ۸۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۳ ۱۱.۱۶ % ۲,۲۲۱ ۱.۶۱ % ۷۲,۸۶۸ ۵۲.۷۱ %