ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 61,395 91.36 % 0 0 % 953 1.42 % 8,218 12.23 % 0 0 %
2 1397/05/28 62,029 93.54 % 0 0 % 953 1.44 % 6,693 10.09 % 0 0 %
3 1397/05/27 59,493 82.95 % 0 0 % 8,899 12.41 % 6,692 9.33 % 0 0 %
4 1397/05/26 59,372 80.84 % 0 0 % 10,744 14.63 % 6,688 9.11 % 0 0 %
5 1397/05/25 59,372 80.85 % 0 0 % 10,744 14.63 % 6,682 9.1 % 0 0 %
6 1397/05/24 59,372 80.86 % 0 0 % 10,744 14.63 % 6,676 9.09 % 0 0 %
7 1397/05/23 51,514 64.76 % 0 0 % 24,719 31.08 % 6,670 8.39 % 0 0 %
8 1397/05/22 47,868 62.15 % 0 0 % 25,862 33.58 % 6,658 8.64 % 0 0 %
9 1397/05/21 34,570 54.26 % 0 0 % 25,862 40.59 % 6,645 10.43 % 0 0 %
10 1397/05/20 33,055 53.02 % 0 0 % 25,171 40.38 % 7,479 12 % 0 0 %