ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 41,980 88.34 % 0 0 % 4,058 8.54 % 1,477 3.11 % 22,012 46.32 %
2 1396/11/28 42,056 88.36 % 0 0 % 4,058 8.53 % 1,476 3.1 % 22,107 46.45 %
3 1396/11/27 42,173 87.74 % 0 0 % 4,510 9.38 % 1,379 2.87 % 22,059 45.89 %
4 1396/11/26 42,173 87.74 % 0 0 % 4,510 9.38 % 1,377 2.87 % 22,059 45.9 %
5 1396/11/25 42,173 87.75 % 0 0 % 4,510 9.38 % 1,376 2.86 % 22,059 45.9 %
6 1396/11/24 42,078 87.73 % 0 0 % 4,510 9.4 % 1,374 2.86 % 21,934 45.73 %
7 1396/11/23 41,324 86.89 % 0 0 % 4,858 10.22 % 1,372 2.89 % 21,844 45.93 %
8 1396/11/22 41,240 87.33 % 0 0 % 256 0.54 % 5,722 12.12 % 20,822 44.1 %
9 1396/11/21 41,240 87.33 % 0 0 % 256 0.54 % 5,722 12.12 % 20,822 44.09 %
10 1396/11/20 41,384 86.32 % 0 0 % 5,183 10.81 % 1,372 2.86 % 21,213 44.25 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق