صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۹۵,۱۳۹ ۶۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۳۰ ۴.۹ % ۶,۲۰۹ ۲.۰۸ % ۸۲,۶۳۰ ۲۷.۶۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۹۵,۱۳۹ ۶۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۳۰ ۴.۹ % ۶,۲۱۰ ۲.۰۸ % ۸۲,۶۳۰ ۲۷.۶۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۹۵,۱۳۹ ۶۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۳ ۴.۹۹ % ۶,۲۱۱ ۲.۰۸ % ۸۲,۶۳۰ ۲۷.۶۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۸۵,۰۴۳ ۶۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۸۵ ۷.۱۲ % ۶,۲۱۳ ۲.۱ % ۸۳,۸۴۸ ۲۸.۳۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۸۲,۹۰۰ ۶۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۶ ۲.۷۳ % ۵,۷۶۶ ۲.۰۷ % ۸۲,۸۱۹ ۲۹.۶۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۷۶,۲۸۵ ۶۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۵۳ ۳.۴ % ۶,۲۳۶ ۲.۲۷ % ۸۳,۰۰۲ ۳۰.۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۷۳,۸۸۳ ۶۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۵ ۲.۶۸ % ۷,۷۸۹ ۲.۸۳ % ۸۶,۱۹۲ ۳۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۶۴,۰۵۲ ۶۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۵ ۲.۷۸ % ۱۰,۷۶۳ ۴.۰۵ % ۸۳,۲۶۹ ۳۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۶۴,۰۵۲ ۶۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۵ ۲.۷۸ % ۱۰,۷۶۵ ۴.۰۶ % ۸۳,۲۶۹ ۳۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۶۴,۰۵۲ ۶۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۵ ۲.۷۸ % ۱۰,۷۶۶ ۴.۰۶ % ۸۳,۲۶۹ ۳۱.۳۷ % ۰ ۰ %