ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 35,876 72.24 % 0 0 % 9,955 20.05 % 3,832 7.72 % 20,755 41.79 %
2 1397/02/31 37,092 74.46 % 0 0 % 7,999 16.06 % 4,722 9.48 % 20,393 40.94 %
3 1397/02/30 37,662 75.67 % 0 0 % 5,065 10.18 % 7,045 14.15 % 20,194 40.57 %
4 1397/02/29 39,666 79.62 % 0 0 % 5,065 10.17 % 5,085 10.21 % 20,180 40.51 %
5 1397/02/28 39,469 79.55 % 0 0 % 3,658 7.37 % 6,490 13.08 % 20,137 40.58 %
6 1397/02/27 39,469 79.55 % 0 0 % 3,658 7.37 % 6,489 13.08 % 20,137 40.58 %
7 1397/02/26 39,469 79.55 % 0 0 % 3,658 7.37 % 6,487 13.08 % 20,137 40.59 %
8 1397/02/25 41,968 85.32 % 0 0 % 3,658 7.44 % 3,562 7.24 % 22,422 45.58 %
9 1397/02/24 43,780 89.83 % 0 0 % 3,190 6.55 % 1,767 3.63 % 22,998 47.19 %
10 1397/02/23 43,308 89.73 % 0 0 % 1,825 3.78 % 3,132 6.49 % 22,739 47.11 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق