صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰۰,۷۳۱ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۴۹ ۵.۹۳ % ۱۱,۲۰۲ ۹.۴۲ % ۵۲,۹۹۲ ۴۴.۵۴ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۰۱,۴۷۸ ۸۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۴۹ ۵.۸۹ % ۱۱,۲۰۲ ۹.۳۶ % ۵۳,۳۶۴ ۴۴.۵۷ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰۱,۴۵۲ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۴۹ ۵.۸۹ % ۱۱,۲۰۱ ۹.۳۶ % ۵۳,۰۵۷ ۴۴.۳۲ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۰۴,۵۸۹ ۸۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۱ ۳.۷۲ % ۸,۹۷۵ ۷.۶۱ % ۵۳,۹۸۰ ۴۵.۷۶ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۰۶,۴۰۶ ۹۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۳.۹۶ % ۶,۶۶۸ ۵.۶۶ % ۵۳,۹۵۷ ۴۵.۸۳ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۰۸,۶۲۳ ۸۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۱ ۱۳.۱۶ % ۳,۴۲۰ ۲.۶۵ % ۵۵,۵۸۹ ۴۳.۰۸ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۰۸,۶۲۳ ۸۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۰ ۱۳.۱۶ % ۳,۴۱۹ ۲.۶۵ % ۵۵,۵۸۹ ۴۳.۰۸ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۰۸,۶۲۳ ۸۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۰ ۱۳.۱۶ % ۳,۴۱۸ ۲.۶۵ % ۵۵,۵۸۹ ۴۳.۰۹ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰۷,۹۴۳ ۸۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۲ ۱۳.۲۳ % ۳,۴۱۵ ۲.۶۶ % ۵۴,۹۹۹ ۴۲.۸۵ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۹۳,۵۹۵ ۷۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۹۳ ۲۱.۰۷ % ۳,۴۱۲ ۲.۷۸ % ۴۹,۰۱۶ ۳۹.۸۸ %