صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۱۶,۰۹۵ ۶۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۹۴ ۳۲.۷ % ۲,۲۲۷ ۱.۲۷ % ۷۱,۴۹۶ ۴۰.۶۷ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۱۴,۳۷۲ ۶۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۳۴ ۳۳.۰۴ % ۲,۲۲۷ ۱.۲۸ % ۷۰,۴۶۷ ۴۰.۴۷ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۱۴,۸۵۱ ۶۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۱۹ ۳۲.۹۴ % ۲,۲۲۸ ۱.۲۸ % ۷۰,۷۵۰ ۴۰.۵۲ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱۱,۴۸۲ ۶۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۲۲ ۳۳.۵۹ % ۲,۲۲۹ ۱.۳ % ۶۸,۹۱۴ ۴۰.۲۵ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۱۱,۶۷۴ ۶۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۵۰۶ ۳۳.۹۳ % ۲,۲۲۹ ۱.۲۹ % ۶۹,۰۷۲ ۴۰.۰۶ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۱۱,۵۷۵ ۶۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۹۶ ۳۲.۱۵ % ۵,۳۳۹ ۳.۱ % ۶۸,۹۸۲ ۴۰.۰۳ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۱۱,۵۷۵ ۶۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۹۶ ۳۲.۱۵ % ۵,۳۴۰ ۳.۱ % ۶۸,۹۸۲ ۴۰.۰۳ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۱۱,۵۷۵ ۶۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۹۶ ۳۲.۱۵ % ۵,۳۴۱ ۳.۱ % ۶۸,۹۸۲ ۴۰.۰۳ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۱۱,۵۷۵ ۶۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۹۶ ۳۲.۱۵ % ۵,۳۴۲ ۳.۱ % ۶۸,۹۸۲ ۴۰.۰۳ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۰۸,۵۶۰ ۶۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۸۰ ۳۲.۷۱ % ۵,۳۴۲ ۳.۱۶ % ۶۶,۸۶۸ ۳۹.۵ %