صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۰۸,۱۵۸ ۶۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۳۰ ۳۲.۵۳ % ۵,۷۹۳ ۳.۴۳ % ۶۵,۹۸۵ ۳۹.۰۷ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۰۸,۹۰۹ ۶۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۸۹۴ ۳۲.۳۷ % ۵,۷۹۴ ۳.۴۲ % ۶۶,۴۱۷ ۳۹.۱۶ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۰۸,۰۷۲ ۶۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۶۰۱ ۲۷.۶۱ % ۱۴,۰۸۸ ۸.۳۵ % ۶۶,۴۹۱ ۳۹.۴ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۰۸,۰۷۲ ۶۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۶۰۱ ۲۷.۶۱ % ۱۴,۰۸۹ ۸.۳۵ % ۶۶,۴۹۱ ۳۹.۴ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۰۸,۰۷۲ ۶۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۶۰۱ ۲۷.۶۱ % ۱۴,۰۹۰ ۸.۳۵ % ۶۶,۴۹۱ ۳۹.۴ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۰۷,۵۱۰ ۶۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۶۶ ۱۴.۷۸ % ۳۵,۸۲۸ ۲۱.۳ % ۶۶,۲۱۴ ۳۹.۳۶ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۱۷,۵۱۱ ۶۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۰۵ ۱۴.۶ % ۲۷,۵۲۷ ۱۶.۲۱ % ۶۷,۳۹۲ ۳۹.۶۸ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۴۰,۷۸۴ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۲۳ ۱۸.۸۶ % ۲,۱۱۴ ۱.۲ % ۷۸,۷۸۵ ۴۴.۷۳ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹,۹۰۵ ۷۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۱۲ ۱۸.۸۶ % ۲,۱۱۵ ۱.۲۱ % ۷۷,۴۸۰ ۴۴.۲۷ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۲۷,۱۷۸ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۱۲ ۱۹.۸۹ % ۵,۷۷۲ ۳.۴۸ % ۷۰,۱۱۹ ۴۲.۲۵ %