صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۷,۶۴۷ ۸۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۵۴ ۱۴.۲۱ % ۲,۱۱۸ ۱.۳ % ۶۹,۳۶۳ ۴۲.۵۸ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۷,۶۴۷ ۸۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۵۴ ۱۴.۲۱ % ۲,۱۱۸ ۱.۳ % ۶۹,۳۶۳ ۴۲.۵۸ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۸,۰۳۹ ۸۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۵۴ ۱۴.۱۸ % ۲,۱۱۸ ۱.۳ % ۷۰,۰۱۶ ۴۲.۸۷ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۳,۸۹۲ ۸۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۵۴ ۱۴.۵ % ۲,۶۴۹ ۱.۶۶ % ۷۲,۸۸۱ ۴۵.۶۴ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۳,۸۹۲ ۸۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۵۴ ۱۴.۵ % ۲,۶۴۹ ۱.۶۶ % ۷۲,۸۸۱ ۴۵.۶۴ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۳,۸۹۲ ۸۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۵۴ ۱۴.۵ % ۲,۶۵۰ ۱.۶۶ % ۷۲,۸۸۱ ۴۵.۶۴ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۱,۱۰۰ ۸۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۶۰ ۱۲.۵۲ % ۲,۱۱۹ ۱.۳۹ % ۷۱,۴۶۱ ۴۶.۹۳ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۰,۳۱۴ ۸۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۷۲ ۱۶.۲۹ % ۲,۱۲۰ ۱.۳۴ % ۷۰,۶۷۷ ۴۴.۶۷ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۲۱,۱۵۶ ۸۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۶۰ ۱۵.۸۷ % ۲,۱۲۰ ۱.۴۵ % ۶۸,۹۳۷ ۴۷.۰۴ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۱۳,۶۸۴ ۸۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۳ ۱۶.۴۴ % ۲,۶۴۵ ۱.۹ % ۶۱,۶۹۸ ۴۴.۳۲ %