صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۸۷,۵۲۲ ۷۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۳۳ ۲۲.۳۳ % ۸,۹۲۹ ۷.۱۹ % ۵۱,۷۲۰ ۴۱.۶۵ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۹۱,۳۷۹ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۲ ۱۲.۱۴ % ۱۶,۵۴۰ ۱۳.۴۷ % ۵۱,۰۱۳ ۴۱.۵۳ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۹۱,۳۷۹ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۲ ۱۲.۱۴ % ۱۶,۵۴۰ ۱۳.۴۷ % ۵۱,۰۱۳ ۴۱.۵۳ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۹۱,۳۷۹ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۲ ۱۲.۱۴ % ۱۶,۵۴۰ ۱۳.۴۷ % ۵۱,۰۱۳ ۴۱.۵۳ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۸۹,۷۱۷ ۷۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۶۵ ۱۱.۴۳ % ۱۷,۷۶۵ ۱۴.۶۴ % ۴۹,۷۸۳ ۴۱.۰۳ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰۱,۵۸۷ ۸۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۱۵ ۹.۵۲ % ۷,۸۹۴ ۶.۵۲ % ۵۰,۸۷۹ ۴۲.۰۵ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۰۲,۰۵۰ ۸۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۵۱ ۱۱.۸۲ % ۵,۰۶۳ ۴.۱۷ % ۵۱,۶۰۱ ۴۲.۴۸ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۰۴,۶۵۰ ۸۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۴۹ ۵.۸۷ % ۸,۳۷۶ ۶.۹۸ % ۵۳,۵۴۴ ۴۴.۵۹ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۰۰,۷۳۱ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۴۹ ۵.۹۲ % ۱۱,۲۰۴ ۹.۴۲ % ۵۲,۹۹۲ ۴۴.۵۴ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۰۰,۷۳۱ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۴۹ ۵.۹۲ % ۱۱,۲۰۳ ۹.۴۲ % ۵۲,۹۹۲ ۴۴.۵۴ %