صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (۱.۹۷) (۱.۰۵) (۹۹.۹۳) (۹۷.۸۸)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۲.۴۲) (۲.۵۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۲.۴۳) (۲.۷۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۳.۵۴) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱.۰۹) (۰.۴۹) (۹۸.۱۶) (۸۳.۳۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۳.۰۴) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۳۱) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۰۸) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۲۷) (۱.۱۵) (۹۹.۰۶) (۹۸.۵۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۸۷ ۰.۰۱ ۲,۲۶۰.۷۸ ۲.۹۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۳۹) (۱.۱) (۷۶.۲۳) (۹۸.۲۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۵.۳۸ ۳.۵۹ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶