صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۴۵) (۷۴.۳۳) (۸۰.۸۵)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۹۴) (۲.۰۱) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۴)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۶۴۳.۹۸ ۱۲۲.۲۵
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۶) (۲.۱۷) (۹۹.۷۲) (۹۹.۹۷)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۲۴) ۰.۳۶ (۵۸.۶۸) ۲۷۷.۳۵
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۱۱) ۰.۰۱ (۹۸.۳) ۲.۱۵
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۶۷) ۰.۴۳ (۹۱.۴۶) ۳۷۶.۶۵
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۶۸ ۲.۰۳ ۱,۰۸۶.۷۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ (۰.۵۵) ۳.۳۲ (۸۶.۸۴)
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۸ ۱.۷۹ ۱,۷۳۱.۶۲ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۱۴ ۰.۷۱ ۶,۱۸۰.۲۱ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۹۱ ۰.۲۴ ۲,۶۶۷.۵۸ ۱۳۶.۴۲
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۱ ۳.۱ ۱,۲۱۴,۳۴۷.۶۱ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۸۲ ۱.۴۷ ۷۰,۹۵۶.۷۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۸ ۱.۲۱ ۱,۷۰۷.۰۲ ۷,۸۳۱.۵۲