صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۸۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۲ ۰
۱۱۸۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۹ ۰
۱۱۸۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ (۰.۳۴) ۰.۰۲ (۷۰.۹۸) ۵.۹۸
۱۱۸۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۷ ۰
۱۱۸۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ (۰.۲۲) (۰.۲۸) (۵۴.۹۷) (۶۴.۵۹)
۱۱۸۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ (۰.۱۳) ۰.۰۱ (۳۷.۱۹) ۳.۲۵
۱۱۸۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ (۰.۱۸) (۰.۲۱) (۴۷.۲۹) (۵۳.۱۲)
۱۱۸۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۷ ۰
۱۱۸۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۲ ۰
۱۱۹۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۸.۳۴ ۳.۰۹
۱۱۹۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (۰.۰۷) ۰.۰۲ (۲۳.۹) ۷.۰۸
۱۱۹۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰.۰۹ (۲.۰۸) ۴۰.۰۹
۱۱۹۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ (۰.۴۳) (۱) (۷۹.۲۹) (۹۷.۴۳)
۱۱۹۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ (۰.۳۹) ۰ (۷۵.۹۴) ۰
۱۱۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۱۱۹۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۱۱۹۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ (۰.۱۸) (۰.۱۴) (۴۸.۶۸) (۳۹.۲۸)
۱۱۹۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ (۰.۰۲) (۰.۲۱) (۷.۴۹) (۵۳.۱)
۱۱۹۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۳۲.۹ ۳۶.۱۶
۱۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۰.۲۳ (۰.۴۴) ۱۳۵.۱۹ (۷۹.۸۲)