صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱.۸۳ ۰.۶۵ ۷۵,۸۸۹.۴۶ ۹۵۷.۵
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۷ ۰.۱۳ ۱,۱۶۴ ۵۹.۲۲
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۳.۲) (۱.۴۸) (۱۰۰) (۹۹.۵۷)
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۵ (۰.۰۷) ۵۱۲.۵۱ (۲۱.۹۴)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۱۳) ۰.۱۴ (۳۸.۲۱) ۶۸.۴۹
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۱ ۰.۸۹ ۵,۳۷۵.۱۶ ۲,۴۵۷.۴۵
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۴۷ ۰.۳۸ ۴۴۷.۵۳ ۲۹۸.۴۴
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۳۵) (۱) (۷۱.۹۴) (۹۷.۴۶)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱.۶۴ ۰.۱۷ ۳۷,۸۰۷.۶۱ ۸۷.۳۲
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۲۵) ۰.۲۲ (۵۹.۱۸) ۱۱۹.۴۹
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۷۴) (۱.۳۹) (۹۹.۸۳) (۹۹.۳۹)
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۲۳ ۰.۰۷ ۱۲۹.۹۶ ۳۱.۳۵
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۸۸) (۰.۳) (۹۶.۰۹) (۶۶.۶۹)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰