صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۰.۲۳ (۰.۰۱۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۵.۷۶ %۵.۲۲۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۱۲.۳۹۱ %۱۱.۶۶۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۹.۱۶۶ %۱۳.۱۵۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۳۹.۳۱۵ %۴۵.۴۳۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۱۰۶.۷۰۳ %۱۰۴.۱۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ %۳۱۰.۷۲ %۳۲۷.۷۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۱۵۴۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۴۳)% (۹۷.۴۶)%