صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۳.۹۴۴ %۲.۷۸۹
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۸.۱۸۲ %۳.۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۱۵.۸۲۹ %۹.۵۳۶
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۳۰.۰۵۷ %۲۰.۹۲۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (۸.۸۶۹)% %۱.۶۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۱۲۳۴.۸۵۴ %۱۷۱۷.۰۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۵۴۹ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۲)% (۹۹.۷۸)%