صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۹.۹۸۶)% (۸.۷۸۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۱۰.۳۱۸)% (۱۴.۳۰۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۲۸.۶۴۶)% (۳۴.۳۲۵)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۲۲.۰۶۸ %۳۴.۷۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۲۵۷.۴۳۹ %۳۱۶.۰۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۱۲۱۸.۴۴۳ %۱۵۲۳.۷۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۵۴۹ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۲)% (۹۹.۷۸)%