صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۱۳۳)% %۰.۲۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۷.۴۶۴)% (۵.۵۳۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۵.۰۱۱)% %۱.۴۹۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۱.۴۶۸ %۲۰.۲۵۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۳۵.۶۶۴ %۴۸.۲۸۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۵۳.۸۷۹ %۵۹.۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۲۵۷.۹۱۲ %۲۸۰.۸۵۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۵۴۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۴۳)% (۹۷.۴۶)%