صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۰.۰۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۵۵۵)% (۱.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۶.۴ %۵.۰۷۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۹.۲۴۳ %۲۰.۷۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۴۵.۳۵۵ %۴۹.۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۲۹.۳۱۵ %۱۲۸.۹۸۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۲۱۵.۴۰۶ %۲۱۱.۰۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۵۴۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۴۳)% (۹۷.۴۶)%