صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/25 1398/02/25 صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 97 (حسابرسی شده ) دانلود
1398/02/08 1398/02/08 افشای ماهانه پرتفوی فروردین ماه 98 ارمغان دانلود
1398/01/28 1398/01/28 صورتهای مالی منتهی به 29/12/97 (حسابرسی نشده) دانلود
1398/01/20 1398/01/20 گزارش عملکرد سالانه منتهی به اسفند97 دانلود
1398/01/17 1398/01/17 افشای ماهانه پرتفوی اسفند ماه 97 ارمغان دانلود
1397/12/06 1397/12/06 افشای ماهانه پرتفوی بهمن ماه 97 ارمغان دانلود
1397/11/07 1397/11/07 افشای ماهانه پرتفوی دی ماه 97 ارمغان دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1397/10/22 1397/10/22 گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 97 دانلود
1397/10/04 1397/10/04 افشای ماهانه پرتفوی آذر ماه 97 ارمغان دانلود
1397/09/11 1397/09/11 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده دانلود
1397/09/05 1397/09/05 افشای ماهانه پرتفوی آبان 97 ارمغان دانلود
1397/08/15 1397/08/15 گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 افشای ماهانه پرتفوی مهر 97 ارمغان دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده دانلود
1397/07/10 1397/07/10 افشای ماهانه پورتفوی شهریور 97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای ماهانه پورتفوی مرداد97 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 افشای ماهانه پورتفوی تیر97 دانلود
1397/04/31 1397/04/31 اصلاحيه صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهاي مالي براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملكرد منتهي به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای ماهانه پورتفوی خرداد97 دانلود
1397/03/29 1397/03/29 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29اسفند 1396صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
1397/03/08 1397/03/08 افشای ماهانه پورتفوی اردیبهشت97 دانلود
1397/02/01 1397/02/01 گزارش عملكرد سالانه منتهي به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/02/01 1397/02/01 صورتهاي مالي سالانه منتهي به 29 اسفند 1396 با تاييد متولي دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملكرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهاي مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 با تاييد متولي دانلود
1396/08/20 1396/08/20 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 96 صندوق دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملكرد سه ماهه صندوق منتهي به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهاي مالي دوره مالي منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی 4 ماه و 29 روزه صندوق دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملكرد دوره 4 ماه و 29 روزه منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق دانلود
1395/11/03 1395/11/03 صورتهاي مالي دوره 1 ماه و 29 روزه منتهي به 30آذر 1395 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 گزارش عملكرد دوره 1 ماه و 29 روزه منتهي به 30آذر 1395 دانلود