صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صورت هاي مالي ۶ ماهه منتهي به ۹۸۶۳۱ حسابرسي نشده ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸با تایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه تیرماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی خرداد ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ افشای ماهانه پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی فروردین ماه ۹۸ ارمغان دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به اسفند۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ افشای ماهانه پرتفوی اسفند ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی بهمن ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی دی ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ افشای ماهانه پرتفوی آذر ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی آبان ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی مهر ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی مرداد۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی تیر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اصلاحيه صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهاي مالي براي دوره مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملكرد منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی خرداد۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹اسفند ۱۳۹۶صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای ماهانه پورتفوی اردیبهشت۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ گزارش عملكرد سالانه منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ صورتهاي مالي سالانه منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملكرد ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهاي مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريورماه ۹۶ صندوق دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريورماه ۹۶ صندوق با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملكرد سه ماهه صندوق منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خردادماه ۹۶ صندوق با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهاي مالي دوره مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه صندوق دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملكرد دوره ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورتهاي مالي دوره ۱ ماه و ۲۹ روزه منتهي به ۳۰آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملكرد دوره ۱ ماه و ۲۹ روزه منتهي به ۳۰آذر ۱۳۹۵ دانلود