صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۳ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۵ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۷ آگهی ثبت صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۸ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تمدید دوره صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۱ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰- تمدید دوره دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۵ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴- تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۶ حاضرین در مجامع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲- ساعت ۱۴، ۱۴:۳۰ و ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۷ آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۱۸ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۹ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷- تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۰ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۲۲ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰-تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ساعت ۱۵:۳۰- تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲۵ آگهی ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲۷ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۸ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳- اصلاح هزینه نرم افزار و اطلاع رسانی در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰-اصلاح برخی مفاد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۳۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۳۴ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۳۵ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۳۶ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۳۷ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۱صندوق گنجینه ارمغان الماس مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۳۸ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۳۹ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴۰ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴۱ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص تمدید مجوز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۴۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۴۶ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۴۷ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۴۸ اسامی حاضرین مجمع فوق العاده صندوق مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۴۹ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳ بعذ از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۵۰ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه اارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۵۲ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۵۳ اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۵۴ متن صورتجلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۵۵ اسامي حاضرين در جلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷صندوق گنجينه ارمغان الماس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۵۶ متن صورتجلسه ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۵۷ تاييد صورتجلسه مجمع ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۵۸ صورتجلسه مجمع موسسین صندوق مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷