صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/30 13,923,881 13,830,873 13,830,873 0 0 114,767 0 94,120 20,647 285,566,032,945
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/29 13,924,834 13,831,826 13,831,826 0 969 114,767 0 94,120 20,647 285,585,720,757
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/28 13,925,789 13,828,201 13,828,201 0 0 113,798 21 94,120 19,678 272,111,338,566
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/27 14,048,074 13,953,710 13,953,710 0 0 113,798 3 94,099 19,699 274,874,140,422
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/26 13,863,725 13,770,488 13,770,488 0 0 113,798 126 94,096 19,702 271,306,162,291
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/25 13,869,204 13,778,805 13,778,805 0 0 113,798 0 93,970 19,828 273,206,138,811
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/24 13,889,181 13,798,507 13,798,507 0 0 113,798 0 93,970 19,828 273,596,802,132
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/23 13,392,292 13,306,067 13,306,067 0 0 113,798 0 93,970 19,828 263,832,694,488
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/22 13,393,209 13,306,984 13,306,984 0 0 113,798 0 93,970 19,828 263,850,870,665
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/21 13,394,131 13,307,906 13,307,906 0 0 113,798 0 93,970 19,828 263,869,151,251
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/20 13,539,356 13,450,436 13,450,436 0 0 113,798 7 93,970 19,828 266,695,245,848
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/19 13,923,159 13,831,642 13,831,642 0 0 113,798 0 93,963 19,835 274,350,611,736
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/18 13,858,881 13,767,812 13,767,812 0 0 113,798 25 93,963 19,835 273,084,546,065
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/17 13,995,065 13,903,711 13,903,711 0 0 113,798 0 93,938 19,860 276,127,703,950
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/16 14,278,236 14,184,943 14,184,943 0 0 113,798 0 93,938 19,860 281,712,962,839
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/15 14,279,184 14,185,891 14,185,891 0 0 113,798 0 93,938 19,860 281,731,795,587
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/14 14,280,132 14,186,839 14,186,839 0 0 113,798 0 93,938 19,860 281,750,613,986
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/13 14,107,577 14,015,474 14,015,474 0 7 113,798 1 93,938 19,860 278,347,316,948
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/12 14,108,511 14,016,381 14,016,381 0 0 113,791 0 93,937 19,854 278,281,224,658
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1400/07/11 13,936,582 13,842,911 13,842,911 0 0 113,791 0 93,937 19,854 274,837,163,011