رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان الماس 1880
2 جواد عبادی 20
3   رضا عیوض لو 20
4   ولی جاویدی قرچه 20
5 محمد کفاش پنجه شاهی 20
6 مهدی قلی پور خانقاه 20
7   محمد اصولیان 20


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق