دسته بندی مجامع
عنوان خبر متن صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي
منبع -
مقدمه بسمه تعالي صورتجلسه مجمع 30 خرداد صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي ممهور به مهر سازمان بورس و اوراق بهادار به پيوست ارائه مي شود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست