صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملكرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهاي مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1396 با تاييد متولي دانلود
1396/08/20 1396/08/20 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 96 صندوق دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملكرد سه ماهه صندوق منتهي به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 صندوق با تاييد متولي دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهاي مالي دوره مالي منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی 4 ماه و 29 روزه صندوق دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملكرد دوره 4 ماه و 29 روزه منتهي به 30 اسفند 1395 صندوق دانلود
1395/11/03 1395/11/03 صورتهاي مالي دوره 1 ماه و 29 روزه منتهي به 30آذر 1395 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 گزارش عملكرد دوره 1 ماه و 29 روزه منتهي به 30آذر 1395 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق